Water en bloed (deel 1)

Gepubliceerd op 17 maart 2022 om 11:33

Toen Jezus was gestorven stak een soldaat een speer in Zijn zijde. Bijzonder was het dat er water en bloed uitvloeide. Waarom was dat vroeg ik me af? Wat voor betekenis hebben dit water en bloed precies? Ik probeerde het te onderzoeken. Vind je lezen lastig. Luister dan de gesproken versie.


Jezus kwam door water en bloed

Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. (Joh. 19:34, HSV)

Dat er water en bloed uit de zijde van Jezus kwam wordt niet zomaar genoemd. Dat geloof ik. Graag wil ik me verder in dit onderwerp verdiepen. Alléén de bijbel kan mij echte antwoorden geven en Gods Geest wijst mij de weg hierin.

Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. (1 Joh. 5-6, HSV)

De Geest, het water en het bloed getuigen op de aarde. Nemen wij dit getuigenis aan? En geven wij het weer door?

En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één. (1 Joh. 5:7-8, HSV)


Het bloed

Het bloed staat symbool voor het vleselijke leven. Deze tekst gaat heel diep. Het bloed moest onder het oude verbond steeds dienen tot verzoening voor de zonden van de mensen.

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. (Lev. 17:11, HSV)

God heeft door Zijn Zoon Jezus gezorgd dat er een eeuwige verlossing kwam. 

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! (Hebr. 9:12-14, HSV)

Iedereen die gelooft dat Jezus in het vlees is gekomen en dat Zijn bloed heeft gevloeid voor zijn/ haar zonden,  is gered. Door het offer van Jezus kunnen we al onze zonden steeds bij de Vader brengen in de naam van Jezus.

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. (Rom. 3:25, HSV)

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Joh. 1:7, HSV)


Vrijgekocht met het bloed van Jezus het Lam

Jezus was als mens op aarde volledig zonder zonde. Hij was een onbevlekt Lam. Het leven op deze wereld is zinloos. Het is geweldig om te weten dat ik ben vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus. Heb jij/ heeft u die wetenschap ook? Heeft u/ heb jij ook het aardse leven achter gelaten om Jezus te volgen? Doe dat nu! Er is nog tijd! Vraag Jezus om in jouw/ uw hart te komen wonen.

En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petr. 1:17, HSV)

Jezus raad ons aan om van Hem goud te kopen en witte kleren. Dit zal nooit meer vergaan. Dit kan allemaal door bekering. Neem het offer van Jezus aan. Luister naar Zijn stem.

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. (Openb. 3:18-22, HSV)


Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven

Vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven staat er.

Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. (1 Kor. 15:50, HSV)

Jezus is het vleesgeworden Woord. Hij is mens geworden als wij. Hij was op aarde altijd in de Geest verbonden met Zijn hemelse Vader.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Joh. 1:14, HSV)

Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. (1 Kor. 15:20, HSV)

Daarna zullen Zijn volgelingen levend gemaakt worden. Zij ontvangen een nieuw geestelijke lichaam bij de komst van Jezus.

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. (1 Kor. 15:22-23, HSV)

En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. (Openb. 14:3-4, HSV)


Het water

Het water staat symbool voor het geestelijke leven.

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. (Joh. 3:5-8, HSV)

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. (1 Petr. 1:3-4, HSV)

Dat nieuwe geestelijke lichaam is onze erfenis die in de hemel bewaard wordt voor hen van wie de geest opnieuw geboren is op aarde.

Zoals we hebben gelezen wordt wordt eerst onze GEEST opnieuw geboren, na bekering. Bij de wederkomst van Jezus zullen allen die in Hem ontslapen zijn of levend overgebleven zijn een nieuw geestelijk LICHAAM krijgen. Een opstandingslichaam. Ik ben dankbaar en blij dat ik mijn hart aan de Here Jezus heb gegeven en ik bid ook dat iedereen dit zal gaan doen om nu al een hemelburger te kunnen zijn.

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Fil. 3:20, HSV)


Volgende keer zal ik verder onderzoek doen naar de betekenis van het water en misschien ook nog het bloed. Volg dus ook deel 2.

Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Bedankt voor de reacties die ik steeds mag ontvangen via allerlei wegen. Voel u/ je vrij om een reactie te geven hieronder. Deze wordt erg gewaardeerd.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb