Paprika's

Gepubliceerd op 31 augustus 2022 om 21:48

Paprikazaadjes. Mijn dochter keek hoe ik de paprika schoonmaakte en zag de zaadjes. Ze ging ermee aan de slag. Zaadjes zijn eigenlijk woorden die we doorgeven. Ik gaf de zaadjes steeds water, het beeld van Gods Geest die ons ook de woorden geeft om door te geven. En hoe gaat het verder..?


Zaaien

Als ik de paprikazaadjes nu eens vertaal naar de bijbel... die zaadjes zijn eigenlijk woorden. Gods woorden.

De zaaier is hij die het Woord zaait. (Mark. 4:14, HSV)

Als we mensen van Jezus vertellen zaaien we dus eigenlijk zaadjes. Zaadjes van God. Dan is het de vraag wat er met die zaadjes gebeurt. Hoe zit het met water geven. Hoe moeten we dat geestelijk bekijken? En de grond waarin gezaaid wordt?


Water

Het zaadje krijgt meteen water van boven. Dauw of regen. Als we Gods woorden verkondigen aan iemand, dan doet Gods Geest namelijk de rest toch? De woorden stromen dan uit onze mond als een waterval. Gods woorden zijn waarheid geworden in ons leven en die woorden van levend water geven wij weer door. Stekjes vermeerderen zich..

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Joh. 7:38, HSV)

Maar als het zaadje in de juiste grond is gevallen. Het woord is geloofd en aangenomen, dan groeit er een stekje uit en aan dat stekje zit een wortel. Die wortel strekt zich dan als het goed is ook weer uit naar het levende water.

 • Job 29:19 (HSV)

  Mijn wortel was uitgestrekt naar het water, en dauw overnachtte op mijn twijgen.


Grond

Mijn dochter plantte de zaadjes in de grond. Iemand die de zaadjes ontvangt moet wel ogen en oren hebben, die willen zien en luisteren. Valt het zaadje in een hart dat daarvoor open staat?

Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. (Matt. 13:9, HSV)

Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. (Matt. 13:13, HSV)

Als iemand de woorden hoort en ernaar luistert en het gaat zien, dan vallen de zaadjes dieper en komt er een prachtige wortel aan.

Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. (Matt. 13:16, HSV)

 • 2 Korinthe 6:11 (HSV)

  Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open.

De grond/ aarde waarin het zaad is gevallen en waar stekjes uit groeien, moet ook bewerkt worden. Dat moeten we zelf doen. We moeten namelijk het onkruid verwijderen. Dat heet een proces van heiliging en reiniging. Dan ontvangen we zegen van God.

Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. (Hebr. 6:7, HSV)


De wortel

Kijk wat er gebeurt met iemand die Gods woorden met vreugde aanneemt! Deze zaadjes zijn in goede grond beland, ontsproten en er zit een piepklein worteltje aan.

Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. (Han. 2:41, HSV)

Ja.. en dan is het de vraag hoe het verder gaat. Door wie laten deze pas gelovigen zich begieten.. en is hun wortel naar het levende water uitgestrekt..?

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. (Kol. 2:6-7, HSV)

PAS OP!  Direct er achteraan volgt niet voor niets deze tekst. Want wat is iemand, die pas tot geloof is gekomen, nog kwetsbaar. Er is nog veel plantenvoeding nodig (verdieping in Gods woord)!

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. (Kol. 2:8, HSV)

De satan ligt meteen op de loer om dat kleine plantenstekje weg te roven door hem/ haar te laten luisteren naar inhoudsloze verleiding. Woorden die niet van Christus komen, maar zijn overgeleverd van mens op mens.


Stekje

Als een zaadje in goede aarde valt (het woord gehoord en gezien wordt en in het hart beland), dan is het stekje door God geplant.

Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden. (Jes. 60:21, HSV)

Zodra een stekje (gelovige) Jezus niet meer tot wortel heeft en zich niet meer uitstrekt naar het levende water, dan verdort het en het gaat dood. Dat betekent dat die ziel is aangesloten op de dood.


Voeding

Inmiddels zijn uit de paprika hele kleine stekjes gegroeid. Er zit een worteltje aan. Waarmee voedt diegene, die pas tot geloof is gekomen, zich?

Want het oor beproeft woorden, zoals het gehemelte voedsel proeft. (Job 34:3, HSV)

Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt. (1 Tim. 4:6, HSV)

Het kan ook gebeuren dat een plant niet goed verzorgd is geweest of verstrikt is door het onkruid. Dan heeft de plant weer wat extra voeding nodig om weer bij te komen. Er is hoop. Die plant is dus als iemand die beginselen van het geloof kwijt is geraakt, waardoor het niet mogelijk is om te groeien. Hij/ zij heeft dan weer basisvoedsel nodig. Ik ben zelf van mening dat je nooit genoeg geestelijk voedsel tot je kunt nemen.

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God.

U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. (Hebr. 5:12, HSV)


Grond bewerken

De grond waarin het plantje groeit moet bewerkt worden. Hoe doen we dat? We moeten het onkruid eruit houden. Dat is een proces van vallen en opstaan.

Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. (Hebr. 6:8, HSV)

 

De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk van God en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 

 • Mattheüs 13:38 (HSV)

  De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.

Samen met Gods kinderen houden we Gods koninkrijk rein en heilig. Allereerst in ons persoonlijke leven.


Vruchtdragen

Als het onkruid geen kans krijgt om te groeien, dan gaat de plant vruchten geven. Met de paprikaplant zijn we te laat geweest met zaaien, maar je weet maar nooit ;)

 • Johannes 15:16 (HSV)

  Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.


Oogsten

Het is tijd om de HEERE te zoeken totdat Hij komt en gerechtigheid over ons laat regenen. Zaai en oogst.

Zaai voor uzelf in gerechtigheid!

Oogst in goedertierenheid!

Ploeg voor uzelf ongeploegd land om!

Het is tijd om de HEERE te zoeken,

totdat Hij komt en gerechtigheid over u laat regenen.

(Hos. 10:12, HSV)

Wat we zaaien zullen we oogsten.

 • Galaten 6:8 (HSV)

  Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.


Jouw/ uw reactie is meer dan welkom!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb