Neem de tijd - lees de bijbel

De strijdwagens van God

Gepubliceerd op 24 februari 2022 om 16:19

Hoe voert God de strijd en wij samen met Hem? Een bijzondere studie waarin ik ontdekte dat God geen fysieke wapens gebruikt. In tegenstelling tot wat satan doet. Alles gebeurt zonder het werk van mensenhanden staat er. En uiteindelijk gaan wij de strijd samen met Hem winnen. Wat een geweldig vooruitzicht is dat!


De strijdwagens van God

Hoe groot is ons geloof? Lees dit eens...

De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. (Ps. 68:18, HSV)

Ik moest denken aan de Egyptenaren die het volk Israël achterna gingen. Zij stelden hun vertrouwen op hun strijdwagens en paarden. Maar wij zullen de Naam van de HEERE, onze God roepen!

Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen. (Ps. 20:8, HSV)

Het Egypte in de bijbel staat symbool voor deze wereld. Waar stellen wij ons vertrouwen op? Oh deze wereld lijkt zo machtig met haar systeem en bijbehorende regels/ codes. Dat is wat onze ogen zien en dat gaat voorbij. Wie dienen wij? Wie zoeken wij? Wie vertrouwen wij? Lees onderstaande tekst eens!

Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden, vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op ruiters, omdat die zeer machtig zijn, maar die geen acht slaan op de Heilige van Israël en de HEERE niet zoeken. (Jes. 31:1, HSV)

Door het geloof verdronken de Egyptenaren in de Rode zee, terwijl het volk Israël er droog doorheen was gekomen. Door het geloof vielen de muren van de stad Jericho om!

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest. (Hebr. 11:29-30, HSV)


Hij rijdt op de hemel om u te helpen

Geweldig! Hij verdrijft de vijand voor ons uit!

Niemand is er als God, Jesjurun! Hij rijdt op de hemel om u te helpen, en in Zijn majesteit op de wolken. De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit, en zegt: Vaag hem weg! (Deut. 33:26-27, HSV)

Denk eens aan die wolk die tussen het volk Israël en de achtervolgende Egyptenaren was. De wolk zette de Egyptenaren in het donker en het volk Israël in het licht. Hoe geweldig is dat! Hoe groot is God! Die God is nog steeds Dezelfde vandaag!

Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. (Ex. 14:20, HSV)

Daarom! Wat kan een mens ons doen? Ook nu in deze tijd? Welke keuzes maken wij? Vertrouwen wij daarbij op God en Zijn legermacht of op deze wereld?

Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? (Hebr. 13:6, HSV)


En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet

Kijk! Dit is wat er gaat gebeuren als wij alleen ons vertrouwen stellen op Gods macht! Hij zal ons bevrijden van alle boze opzet en ons verlossen!

En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. (2 Tim. 4, HSV)

Ja het komt er straks echt op aan. De tijd is heel dichtbij. God wil echt dat we ons vertrouwen alléén op Hem stellen. Vertrouwen wij op een systeem dat van ons slaven maakt en ons eten geeft... Of vertrouwen we op het manna dat God zal geven. En dat doet Hij. Hij is Dezelfde nu!

...zo zal de HEERE van de legermachten neerdalen om te strijden om de berg Sion en zijn heuvel. Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de HEERE van de legermachten Jeruzalem beschermen, Hij zal het beschermen en redden, Hij zal het voorbijgaan en bevrijden. Jes. 31:4b-5, HSV)

Elk schepsel dat Hem werkelijk liefheeft zal Hij bevrijden! Denk eens aan Petrus die Jezus verloochende... Er is nu nog tijd om deze wereld vaarwel te zeggen en Hem alléén te dienen!

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. (Ps. 91:14-16, HSV)


Onze God is een verterend vuur

Lees! Laten we ons ervan bewust zijn Wie wij dienen! Hij verteert onze vijanden. Hij redt ONS van onze vijanden!

En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei:

Ik ben zeer bevreesd en sta te beven.

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt.

Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen.

Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. (Hebr. 12:21-29, HSV)

Laten wij beseffen dat Gods koninkrijk onwankelbaar is en dat deze wereld om ons heen zal vergaan. Daar komen geen mensenhanden aan te pas.


De steen verbrijzelde het beeld, zonder mensenhanden

Deze droom kreeg Daniël.

Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. (Dan. 2:34-35, HSV)

Dit is de uitleg. De steen staat voor Gods Koninkrijk dat alle aardse koninkrijken zal verbrijzelen. Hier komen geen mensenhanden aan te pas. Het koninkrijk van God is een eeuwig Koninkrijk. Dat koninkrijk zal de hele aarde vullen. Het valt me op dat de andere koninkrijken als kaf wegwaaien door de wind. Ze zijn niet meer terug te vinden. Geweldig hè? Mooi om verder op te studeren 'het kaf van het koren'.

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan.

Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde.

De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. (Dan. 2:44-45, HSV)


Bijbeltijd.nl is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven. Ook op Instagram staan we onder de naam bijbeltijd.nl en AltijdmetGod.

Bedankt voor de reacties die ik steeds mag ontvangen. Deze werken erg bemoedigend. Heb jij/ heeft u nog een fijne toevoeging? Reageer! Alvast bedankt!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.