Geest ziel en lichaam

Gepubliceerd op 14 juli 2022 om 22:47

De mens heeft een geest, ziel en een lichaam. Hoe zit dit precies? Wat zegt de bijbel over onze geest? Over Gods Geest. Hoe werken deze samen met elkaar?


Geest, ziel en lichaam

Geest, ziel en lichaam. Als Gods Geest in ons woont is onze geest gericht op wat Hij van ons verlangt. Wat Hij van ons verlangt, is dat óók ons verlangen geworden. Ons lichaam hebben we van Hem gekregen om tijdelijk in te wonen en om Hem daarmee te verheerlijken.

Gods Geest komt in  ons wonen als wij erkennen dat Jezus de Zoon van God is, de Christus. En dat we aannemen door Zijn offer zijn vrijgekocht en door Zijn vergoten bloed toegang hebben tot de Vader.

Als Gods Geest in ons woont, is onze ziel behouden. Dan heeft onze ziel eeuwig leven met Jezus. Als wij ons werk hier op aarde volbracht hebben, dan zullen wij bij de wederkomst van Jezus een verheerlijkt (geestelijk) lichaam krijgen. Dat lichaam is gelijk aan het verheerlijkte lichaam van Jezus.

Onze ziel reinigen wijzelf doordat wij ons oude aardse leven afleggen. Dit kunnen wij alleen als Gods Geest in ons woont. Dan werkt onze geest samen met Gods Geest. Als we dit alles doen, dan vervullen we het grootste gebod en dat is dat we onze naaste liefhebben als onszelf!

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. (1 Thess. 5:23, HSV)

Hieronder vinden we de bijbelteksten ter onderbouwing van bovenstaande samenvatting.


De geest van de mens - de Geest van God

De HEERE vormt de geest van de mens in zijn binnenste.

De last van het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. (Zach. 12:1, HSV)

Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. (1 Kor. 2:11, HSV)

De geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Er is dus sprake van een samenwerking van onze geest en Die van God.

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. (Rom. 8:16, HSV)


De reiniging van onze ziel - elkaar vurig liefhebben

In gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest zijn wij in staat om onze ziel te reinigen. Dat betekent dat we ons oude leven (dat bij deze aarde hoort) volledig gaan afleggen.

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petr. 1:22-23, HSV)

Pas dan kan Gods liefde openbaar worden in ons en door ons heen. Het gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf kan dan pas echt zichtbaar worden in ons leven.

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. (Mark. 12:30-31, HSV)

Lezen dat goed?? Ja! Er is géén groter gebod dan deze. En dat is dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Daarmee volbrengen we de hele wet van God!


Gods Geest maakt onze geest levend

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. (1 Kor. 2:12, HSV)

Gods Geest maakt ons levend. Betekent het dat we zonder Gods Geest eigenlijk dood zijn? Met het vlees wordt ons lichaam bedoeld. Deze heeft geen enkel nut staat er.

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (Joh. 6:63, HSV)

Kijk, hier staat in feite dat we dood zijn zonder Gods Geest. 

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. (Rom. 8:6, HSV)


Jezus kwam om zielen te behouden

Dienaren van God zullen nooit meer sterven. Hun ziel blijft altijd leven.

Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor Geest u hebt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. (Luk. 9:55-56a, HSV)

Zalig zijn betekent 'behouden zijn'. Eeuwig leven met Hem.

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. (1 Petr. 1:8-9, HSV)

Als onze ziel behouden is in Christus, dan is deze onaantastbaar. Ons lichaam kan aangevallen of gedood worden, maar onze ziel is veilig.

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. (Matt. 10:28, HSV)


Ziel en geest

Het Woord van God dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Wat betekent dit? Het antwoord staat erbij. Het Woord van God oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Wat een diepe tekst hè?

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebr. 4:12, HSV)


Ons lichaam - tijdelijke verblijfplaats

Ons lichaam is maar een tijdelijke verblijfplaats, maar wel bedoeld op deze aarde als tempel, waar Gods Geest in kan wonen.

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? (1 Kor. 3:16, HSV)

Het is goed om te beseffen dat als ons hart Jezus toebehoort, ook ons lichaam van God is. Jezus heeft ons duur gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed. Daarom moeten we God verheerlijken in ons lichaam en onze geest, die van God zijn.

Deze tekst wordt door de duivel omgedraaid. Ons lichaam is niet goddelijk geworden om vereerd te worden. Nee, God is Diegene Die verheerlijkt moet worden mét ons lichaam. Ons lichaam hebben wij ontvangen om Hem daarmee te eren en niet onszelf!

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Kor. 6:19-20, HSV)

Een vraag om over na te denken.. hoe kunnen we Hem met ons lichaam vereren?

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jak. 4:7, HSV)


Een nieuw geestelijk lichaam

Ons aardse lichaam wordt afgebroken.

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. (2 Kor. 5:1, HSV)

Iedereen die de wil van God doet zal straks bij de wederkomst van Jezus een verheerlijkt lichaam krijgen. Een geestelijk lichaam.

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Fil. 3:20, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb