Het onderpand op de erfenis

Gepubliceerd op 5 april 2022 om 21:49

In de hemel wordt onze erfenis als een schat bewaard. In dit leven ontvangen wij het onderpand op deze belofte. Zonder dit onderpand is het onmogelijk om het koninkrijk van God te erven. Vlees en bloed kunnen daar niet binnengaan. Maar wat is dit onderpand dan? In de bijbel staan alle antwoorden. Lees met me mee...


Een erfenis in de hemel bewaard

In de hemel wordt een erfenis bewaard voor diegenen die de Here Jezus Christus dienen.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. (1 Petr. 1:3-4, HSV)

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. (Kol. 3:23, HSV)


Het onderpand van de erfenis

Voor deze erfenis is een onderpand nodig. Dit onderpand, de Heilige Geest ontvangen wij, als wij tot geloof komen.

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt;

in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Ef. 1:13-14, HSV)

Door de Heilige Geest van God zijn wij dan verzegeld tot de dag van de verlossing. Wat is de dag van de verlossing? Dat is de dag dat we verenigd zullen worden met Jezus, verlost worden van ons aardse lichaam en onze erfenis zullen ontvangen.

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. (Ef. 4:30, HSV)

Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is. (2 Tim. 1:13-14, HSV)


De zalving van Jezus

Maria zat altijd aan de voeten van Jezus. Zij zalfde Jezus. Hier staat zalf, maar het was olie. Olie staat voor de Heilige Geest.

Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. (Joh. 12:3, HSV)

Maar God heeft het Levende Woord, al voor Zijn menswording gezalfd met Zijn Geest.

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft… (Jes.

U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. (Hebr. 1:9, HSV)


De twee gezalfden

God heeft iedereen die Christus (de Gezalfde) navolgt/ dient gezalfd met de Heilige Geest. Zoals we hebben gelezen is de Heilige Geest het onderpand van de erfenis, de belofte.

En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. (2 Kor. 1:21-22, HSV)

De bijbel spreekt over twee kuddes die één geworden zijn in Christus. De ene kudde zijn de volgelingen uit Israël en de andere uit de heidenen. Het is mij duidelijk geworden dat deze twee groepen de twee gezalfden zijn die bij de Heere staan. Maar mocht ik dit verkeerd zien dan zal ik mij door Gods Geest laten bijstellen.

Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan?

En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen?

Toen sprak Hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: Nee, mijn Heere.

Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan. (Zach. 4:11-14, HSV)


De twee getuigen

In Openbaringen komen we deze olijfbomen ook weer tegen die een belangrijke taak hebben in de laatste dagen. We kunnen dit gedeelte zo naast Zacharia 4 leggen.

En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. (Openb. 11: 3-5, HSV)

Lees nog even terug in Zach. 4. Wat betekent dan die olie die de olijftakken uit zich weg laten lopen? Die olie is dus de Heilige Geest, waarmee wij gezalfd worden als we tot geloof komen en waarmee we ons laten vullen. Dat geeft ons kracht. De olie loopt uit ons weg omdat we het evangelie verkondigen. Daardoor stroomt Gods Geest door ons heen. Wij zijn Gods getuigen. We moeten ons blijven laten vullen met Gods Geest. Hoe doen we dat?


U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. (Ps. 23:5b, HSV)

Prachtig hoe David dit zegt. Ik ervaar in mijn leven dat mijn beker overvloeit. Dit gebeurt bij mij vooral tijdens het bijbellezen. Dan word ik helemaal gevuld. Ik heb sinds een paar jaren een vreselijke honger naar Gods woord gekregen. Ik kan niet meer stoppen met lezen en ik wil daarvan uitdelen.

En in antwoord op gebed heb ik op een bijzondere manier een geestelijke zuster gekregen met wie ik dagelijks bijbelstudie doe. Daar rust heel veel zegen op. Dit omdat we ons niet laten leiden door wat ons is geleerd is door mensen, maar door Gods Geest alleen. Wij gebruiken alleen de bijbel als leidraad. Daardoor krijgen we geen onenigheid en strijd. Er is maar één Waarheid en dat is Jezus. Zijn Geest stuurt ons bij wanneer we het niet goed zien.

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u eaen andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Joh. 14:16-17, HSV)


Verzegeld met de Heilige Geest

We hebben dus gelezen dat de dienaren van God verzegeld zijn met de Heilige Geest. De Heere kent alleen diegenen die dit zegel hebben en die dus van Hem zijn.

Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. (2 Tim. 2:19, HSV)

De lampen van de dwaze meisjes uit de gelijkenis die Jezus vertelde, gingen uit. De olie was op. Zij hadden niets meer van de Heilige Geest. Wij zijn zelf verantwoordelijk dat we gevuld blijven met Gods Geest. God kent alleen die van Hem zijn en die vervuld zijn met Zijn Geest. Zij zijn aangesloten op de bron van eeuwig leven, verbonden met Hem.

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. (Joh. 10:27-28, HSV)

Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. (Openb. 2:5, HSV)

Hun kandelaar was weggenomen van zijn plaats.

Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. (Matt.25:8-12, HSV)

God heeft hen eerst heel vaak gewaarschuwd en dat doet Hij vandaag nog steeds. Horen wij Zijn stem nog?


Volg ook bijbeltijd op facebook.

Bedankt voor jouw/ uw reactie en voor de reacties die ik steeds mag ontvangen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb