Neem de tijd - lees de bijbel

Moeder aarde?

Gepubliceerd op 1 april 2022 om 14:10

Het wordt steeds meer zichtbaar in deze wereld van wie de koninkrijken nu nog zijn. De koningen van deze aarde houden zich bezig met moeder aarde. Project Eden. Maar wie is de moeder van de kinderen van de levende God? Zij weten al wie hun Vader is, maar wie is hun moeder? Lees mee.


De moeder van alle levenden

Eva is de moeder van alle levenden. Dat betekent van alle vleselijke lichamen. Zij was de eerste vrouw op aarde en uit haar zijn voor het eerst kinderen geboren. Dat zegt dus nog niets over wie de geestelijke moeder is van de dienaren van Jezus. 

En Adam gaf zijn vrouw de naam (Eva betekent: leven) omdat zij moeder van alle levenden is. (Gen. 1:20, HSV)

De aarde met alles wat daarop is, is vervloekt omdat Adam heeft geluisterd naar de stem van zijn vrouw Eva. Ja, dat staat er.

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt… (Gen. 3:17, HSV)


Deze aarde is vervloekt

We lezen dus hierboven dat de aarde is vervloekt. De duivel heerst hier op aarde. Dat blijkt ook uit de volgende tekst waarin de duivel Jezus verzoekt.

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. (Matt. 4:8-9, HSV)

Al die koninkrijken van de wereld zijn dus nu nog van de duivel, die nog de tijd heeft totdat Jezus komt. Hij doet dus zijn uiterste best om zielen te winnen voor zijn koninkrijk (de aarde) dat vernietigd wordt. Satan en zijn kinderen (volgelingen) zijn ten dode opgeschreven. Maar als we Jezus volgen dan heeft de dood geen macht meer over ons. We hebben dan nu al eeuwig leven. Onze ziel is dan onsterfelijk.

Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn… (1 Kor. 16:22, HSV)

Dat deze aarde vervloekt is, is de reden dat er een nieuwe aarde moet komen. Het zal net zo gaan als in de tijd van Noach. Alle losgekochten van de aarde zullen veilig in Jezus (de ark) zijn en de rest zal vergaan. Ben jij/ bent u ook al losgekocht van deze aarde? Zo niet, neem dan Jezus aan als jouw/ uw Redder en Verlosser. Hij gaf Zijn leven voor alle mensen en wil graag dat iedereen behouden wordt.

Maar de dag van de Heere zal komen, als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. (2 Petr. 3:10, HSV)

Uiteindelijk zullen diegenen die de duivel volgen, hem zien in zijn ware hoedanigheid en hoe hij de koninkrijken van de aarde te gronde heeft gericht. Hij maakt zijn kinderen tot gevangenen.

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! (Jes. 14:12, HSV)

Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan? (Jes. 14:15-17, HSV)


Er komt een nieuwe aarde

Omdat deze aarde vervloekt is, schept de HEERE een nieuwe aarde (en hemel).

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. (Jes. 65:17, HSV

Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. (Jes. 45:22, HSV)

Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. (Joël 2:32, HSV)

In het hemelse Jeruzalem is iedereen veilig. Daar bevinden zich de losgekochten van deze aarde. Zij zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus, het Lam. Zij volgen Jezus waar Hij ook gaat. Zij hebben hun aardse leven niet liefgehad tot in de dood.

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Openb. 12:10-11, HSV)


Het hemelse Jeruzalem - moeder van ons allen

Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. (Gal 4:26, HSV)

In het hemelse Jeruzalem bevinden zich de vrijgekochten van het Lam. Zij leven geestelijk al in dat koninkrijk dat straks letterlijk uit de hemel zal neerdalen. Zij zijn dagelijks voor Zijn troon en hun gebeden vanuit het hart stijgen op als een reukwerk voor God. In Gods koninkrijk is geestelijke vrijheid. Werkelijke vrijheid. In tegenstelling tot wat er op de aarde is. Daar is geen geestelijke vrijheid, maar gebondenheid.

En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. (Openb. 14:3, HSV)

Wat Jezus zegt tegen Petrus zegt Hij in feite tegen al Zijn volgelingen. Zij, die geestelijk nu al toegang hebben tot Zijn Koninkrijk, hebben dus de sleutels om binnen te komen, door Jezus. Zij hebben zelf de macht in Jezus om zich te ontbinden van alles waar we op aarde aan vast zouden kunnen zitten (geld, goederen, etc.). Hoe meer zij zich van de aarde losmaken hoe meer zij geestelijk vrij zijn in Gods Koninkrijk. Zo begrijp ik tenminste onderstaande tekst en ik merk dat het zo werkt in mijn leven.

En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. (Matt. 16:19, HSV)

Jezus zegt dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Nog niet, totdat Zijn Koninkrijk alle koninkrijken van deze aarde zal verbrijzelen. Dat is een volgend onderwerp.

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (Joh. 18:36, HSV)

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. (Open. 21:2, HSV)


De losgekochten van de aarde

Het burgerschap van de losgekochten van de aarde is in de hemel. Jezus zal hun vernederde lichaam (aardse tent) veranderen zodat het gelijk wordt aan Zijn verheerlijkte lichaam.

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Fil. 3:20, HSV)

De losgekochten/ dienaren/ kinderen van Jezus zijn actief in de hemelse gewesten. Zij hebben een duidelijke taak op aarde. Zij staan in vuur en vlam voor de enige waarachtige God, verspreiden het evangelie en weten hun plaats in de hemelse gewesten. Zij doen geen consessies. Zij volgen feilloos het Woord van God en luisteren niet naar dwaalleringen.

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Ef. 2:4-6, HSV)

En als jij of u nu denkt.. ik mis iets.. ik sta niet in vuur en vlam.. hoe kan dat? Bidt dan dat God het duidelijk zal maken. Hij laat dan laten zien wat nodig is om een dienaar te zijn in Zijn koninkrijk. Hij wijst iedereen die de Waarheid wil weten, de weg door Zijn Heilige Geest.


Volg Bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Hartelijk dank voor de reacties die ik regelmatig mag ontvangen via allerlei wegen. Deze werken erg bemoedigend voor mij.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
6 maanden geleden

Hoi Ilona,

Wat een prachtige post is dit. Het past heel mooi bij wat ik in de kerk gehoord heb zondag. Ik vind dat je het zo knap in elkaar gezet hebt. En duidelijk genoeg voor mij, door de kopjes.

Ik kom graag terug.