Drie uur duisternis

Gepubliceerd op 11 april 2022 om 23:18

Voordat Jezus stierf kwam er drie uur lang duisternis over de hele aarde. Ook in de geschiedenis is dit opgeschreven. Men kan het niet verklaren of aanmerken als een zonsverduistering. In de bijbel ging ik zoek naar antwoorden.


Drie uur duisternis

Terwijl Jezus aan het kruis hing om alle zondaars te redden van de dood kwam er duisternis over de hele aarde. Wel drie uur lang.

En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. (Matt. 27:45, HSV)

In de geschiedenis buiten de bijbel staat deze wereldwijde gebeurtenis ook opgetekend. Het zesde tot het negende uur betekende van twaalf tot drie uur 's middags. Dat moet wat zijn geweest.

Toch was dit niet de eerste keer. Voordat het volk Israël uit Egypte (beeld van de wereld) werd geleid en werden verlost van de Farao (beeld van de duivel) zond God plagen over de Egyptenaren. Dit was er één van.

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis komen zal over het land Egypte, en de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, drie dagen lang.

De duisternis kwam alléén over de Egyptenaren. Het gebied waar de Israëlieten woonden daar was het licht.


Scheiding tussen het licht en de duisternis

En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. (Gen. 1:4, HSV)

God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Duisternis hoort niet bij God. Dat lees ik overal in de bijbel. Als God duisternis schept, dan is dat vanwege het kwaad (de ongerechtigheid) in de wereld. Zo moeten we onderstaande tekst uitleggen. Lees altijd teksten in zijn geheel.

Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen. (Jes. 45:7, HSV)

Hier lezen we ook dat God met ons en de hele wereld gerechtigheid vóór heeft. Daarom zond Hij Zijn Zoon Jezus. Uiteindelijk zal Hij een definitieve scheiding brengen tussen het licht en de duisternis. Tussen het goed en het kwaad.

Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken; als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. (2 Sam. 23:3-4, HSV)

Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. (Ps. 37:6, HSV)

Denk bij dit alles ook eens aan de wolk die tussen het volk Israël en de Egyptenaren was. De ene kant was licht en de andere kant donker.

Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. (Ex. 14:20, HSV)


Het licht van de wereld

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. (Gen. 1:2-3, HSV)

Er was al licht voordat dat de zon en de maan en de sterren er waren. Die werden pas daarna geschapen. Is jou/ u dat weleens opgevallen?

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Joh. 8:12, HSV)

Volg jij/ volgt u Jezus al? Wat heerlijk is het als het altijd licht is in ons hart. Hij wil ons heel graag verlichten. De keuze is aan ons of wij ons willen overgeven. Doe het nu voordat het te laat is!

Paulus zegt:

Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. (Ef. 3:8-11, HSV)


Kinderen van de dag en kinderen van de nacht

God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.

En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. (Gen. 1:5, HSV)

Zowel de dag als de nacht hebben kinderen blijkt uit onderstaande tekst. De kinderen van Jezus zijn kinderen van de dag (licht) en de kinderen van satan zijn kinderen van de duisternis (nacht).

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. (1 Thess. 5:5, HSV)

Hierin zien we ook weer die scheiding tussen het licht en de duisternis. Daar heeft God vijandschap tussen teweeggebracht. Tussen het zaad van de vrouw (het geestelijke Israël) en het zaad van de slang (de satan).

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. (Gen. 3:15, HSV)


De dag van de HEERE - duisternis

Er komt een dag dat het, net als in de uren voor de kruisiging, donker zal zijn. Die dag zal onverwachts komen voor diegenen die in de duisternis wandelen. Zij zijn aangesloten op het aardse systeem van satan,  dat hen vrede belooft, maar niet geeft.

Zal de dag van de HEERE niet duisternis zijn, en geen licht; donkerte – zonder lichtglans erover? (Amos 5:20, HSV)

De kinderen van Jezus, het Licht, zullen voorbereid zijn op deze dag. Zij zijn aangesloten op Gods Geest, die hen alle dingen bekend maakt door het Woord van de Waarheid. Zij weten dat deze dag verlossing betekent voor hen! Gods volk wordt uitgeleid uit deze donkere en duistere wereld!

Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. (1 Thess. 5:2-4, HSV)

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. (Openb. 1:7, HSV)

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Matt. 24:31, HSV)

Wat een geweldig vooruitzicht voor Gods kinderen! Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen. De bruid/ de vrouw van God.

En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. (Openb. 22:5, HSV)


Verlichting

Op het moment dat God het kwaad zal vergelden en daar duisternis over spreidt, zullen de rechtvaardigen verlichting ontvangen. Wat geweldig om zeker te weten bij die laatste groep te behoren. Weet jij/ weet u dat niet zeker? Neem Jezus aan als jouw/ uw Verlosser en Zaligmaker! Bidt dat u/ jij waardig geacht zal zijn om de toorn die over de wereld komt, te ontvluchten!

Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof). (2 Thess. 1:6-10, HSV)

Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? (Luk. 18:8, HSV)

Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. (Jes. 60:2, HSV)


Genageld aan het kruis

Jezus, het Licht van de wereld, hing daar drie uur in de duisternis. Hij nam alle zonde van de wereld op zich. Al die duisternis. Alles wat tegen ons getuigde, heeft Hij aan het kruis genageld. Het handschrift met zijn bepalingen. De wet, het vlees.. zodat wij door Zijn Geest kunnen leven. Hier op aarde heerst de dood. Maar Jezus heeft iedereen, die Hem aanneemt, levend gemaakt met Hem door Zijn opstanding uit de dood!

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. (Kol. 2:13-15, HSV)

Het kwaad werd zichtbaar in deze wereld, vanwege die duisternis. Jezus heeft de machten ontwapend en over hen getriomfeerd. Samen met Hem zijn Zijn kinderen nu meer dan overwinnaars!


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Bedankt voor de fijne en bemoedigende reacties die ik steeds mag ontvangen via allerlei wegen. Gods Zegen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.