Dertig zilverstukken

Gepubliceerd op 15 april 2022 om 22:45

Het loon werd afgewogen. Dertig zilverstukken waren genoeg voor Judas om Jezus over te leveren. Wist jij/ wist u dat de akker van de pottenbakker van dit geld gekocht moest worden? Dit om als begraafplaats voor vreemdelingen te dienen? Ook is de vrouw (bruid) van Jezus vrijgekocht voor dertig zilverlingen.


Zij kenden hem dertig zilverstukken toe

Judas was zo bezeten van de 'mammon' (het geld) dat hij nergens anders meer oog voor had. Hij leverde Jezus over aan de overpriesters. Zij hadden daar wel dertig zilverstukken voor over.

Toen ging een van de twaalf, die Judas Iskariot heette, naar de overpriesters en zei: Wat wilt u mij geven, als ik Hem aan u overlever? En zij kenden hem dertig zilverstukken toe. (Matt. 26:14, HSV)


De zilverstukken de tempel ingegooid na berouw

Pas toen Judas zag dat Jezus veroordeeld was, gingen zijn ogen open voor wat hij had gedaan en waar hij al die tijd door in beslag was genomen. Waar worden wij door in beslag genomen? Wat leeft er in ons hart? Zitten wij nog vast aan deze wereld met al zijn verleidingen?

Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilverstukken bij de overpriesters en de oudsten terug en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden!

Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilverstukken de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op.

De overpriesters pakten de zilverstukken en zeiden: Het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is.

En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen.

Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia:

En zij hebben de dertig zilverstukken genomen, de waarde van de Geschatte, Die zij geschat hadden uit de Israëlieten, en zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. (Matt. 27:3-10, HSV)

Dit was de waarde waarop de Here Jezus werd geschat, zoals we hierboven en verderop ook lezen. En het was een opdracht van de Heere om daarvan uiteindelijk een akker van de pottenbakker te kopen. Dus God legde dit in hun hart.


Zij hebben Mijn loon afgewogen

De HEERE heeft overal de controle over. Zacharias had al geprofeteerd wat het loon zou zijn. Van dit geld moest de akker van de pottenbakker worden gekocht ALS begraafplaats voor vreemdelingen. Bijzonder hè? Eerst werd het geld in het huis van de pottenbakker (het huis van de HEERE) geworpen en vervolgens werd er de akker van de pottenbakker van gekocht. En bovenal was het doel dat deze akker een begraafplaats van vreemdelingen werd..! Ik verdiep me graag een andere keer in de (geestelijke) betekenis hiervan.

Daarop nam Ik Mijn stok LIEFLIJKHEID en brak hem stuk, om zo Mijn verbond te verbreken dat Ik met al die volken gesloten had. Op die dag werd het verbroken en zo hebben de ellendigen onder de schapen, die Mij verwachtten, erkend dat het een woord van de HEERE was. Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is in uw ogen, geef Mij Mijn loon; zo niet, laat het na. Toen hebben zij Mijn loon afgewogen: dertig zilverstukken. Maar de HEERE zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een mooie prijs waarop Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe. Toen brak Ik Mijn tweede stok, SAMENBINDING, stuk, om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. (Zach. 11:10-14, HSV)


De bruid vrijgekocht met dertig zilverlingen

Als een vrouw onder het oude verbond een gelofte aflegde om aan de HEERE gewijd te zijn, werd zij tegen dertig zilverlingen vrijgekocht. Jezus heeft deze prijs betaald, maar wij moeten dus wel de gelofte afleggen om aan de HEERE gewijd te zijn..! Zijn volgelingen bestaan uit Zijn bruid, Zijn vrouw.

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer iemand een gelofte aflegt, zullen de personen die aan de HEERE gewijd zijn, tegen een door u bepaalde waarde vrijgekocht worden. Als de door u bepaalde waarde een man van twintig jaar tot zestig jaar betreft, dan is de door u bepaalde waarde vijftig sikkel zilver, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. Maar als het een vrouw betreft, is de door u bepaalde waarde dertig sikkel. (Lev. 29:1-4, HSV)

Jezus heeft zijn bruik/ vrouw vrijgekocht van de vloek van de wet door voor hen een vloek te worden.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Gal. 3:13-14, HSV)

Jezus heeft Zichzelf gegeven als een losprijs voor allen.

Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. (1 Tim. 2:6, HSV)


De pottenbakker

Lees nog eens terug..? De dertig zilverstukken werden in het huis van de HEERE, de pottenbakker geworpen. Vervolgens werd daar de akker van de Pottenbakker van gekocht. Ik moet nu denken aan dat de volgelingen van Jezus als klei zijn in de hand van de pottenbakker. Zij mogen zich laten kneden en vormen door hun Heer. Wat een prachtig beeld. Alles in de bijbel is zo mooi met elkaar verweven!

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen. (Jes. 64:8, HSV)

De akker is de wereld staat er ook geschreven.

De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. (Matt.13:38, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Hartelijk dank voor de fijne en bemoedigende reacties die ik steeds via allerlei wegen mag ontvangen. Gods rijke zegen toegewenst!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb