Genade

Gepubliceerd op 22 april 2022 om 10:11

Genade. Wat betekent het precies? De moordenaar aan het kruis naast Jezus wist dat Jezus onschuldig was. Hij werd ook gered van de dood en ging over in het eeuwige leven met Jezus. Welke genadegaven vloeien er voort voor diegenen die nog een leven voor zich hebben op aarde? Een prachtige studie.


Wat betekent genade?

De encyclopedie zegt dit:

  • Situatie dat God of iemand anders je je verdiende straf niet geeft
  • Het niet meer kwalijk nemen
  • De vergevensgezinde goedertierenheid door God aan zondaren bewezen;
  • Vergiffenis

Als ik Romeinen 5 in zijn geheel lees dan heeft genade alles te maken met vergeving van zonden. Onder de wet van Mozes was dit niet mogelijk vanwege de zonde van Adam en Eva. Door het offer van Jezus is er genade en waarheid gekomen. Wij allemaal kunnen genade op genade ontvangen.

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. (Joh. 1:16-17, HSV)

Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.


De genade zal nu regeren

Door de ongehoorzaamheid van Adam is de zonde in de wereld gekomen. Hierdoor worden velen zondaars genoemd. Door de gehoorzaamheid van Jezus (tot in de dood!) zullen velen rechtvaardigen genoemd worden. Dit laatste kan door het offer van Jezus aan te nemen. Door te benoemen (met ons hele hart!) dat Jezus de Heere is.

Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Rom. 12:15-21, HSV)


Want dat is genade

Ja, dat heeft Jezus voor de hele wereld gedaan. Hij heeft zo'n grote onrechtvaardigheid verdragen, wat geen mens ooit heeft meegemaakt. Wat een offer heeft Hij voor alle zondaren volbracht. En nu mogen we Zijn navolgers zijn. Als wij Zijn offer aannemen zullen wij leven voor de gerechtigheid.

Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. (1 Petr. 2:19-25, HSV)


Hij wist het

De ene moordenaar naast Jezus aan het kruis had het in de gaten. Hij wist dat Jezus onschuldig aan het kruis hing. Maar bovenal dat Jezus Hem kon redden van de zonden die hij had gedaan. Hij vroeg om genade en ontving het direct. Hij ging van de dood over in het eeuwige leven met Jezus.

En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (Luk. 23:39-43, HSV)


Genadegaven

Elk kind van God heeft genadegaven ontvangen door Gods Geest. Er is een duidelijk verschil in genadegave, maar het is dezelfde Geest. Aan ieder afzonderlijk wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.

En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. (Rom. 12:6-8, HSV)

Wat mooi hè om over na te denken welke gave wij hebben ontvangen. En delen we ook van deze gaven uit? Het voelt voor mij persoonlijk ook als een grote verantwoordelijkheid om goed met de ontvangen gaven om te gaan.

Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Kor. 12:4-11, HSV)

God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. (1 Kor. 12:28, HSV)


Volg ook bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Hartelijk dank voor de reacties die ik steeds mag ontvangen. Deze werken erg bemoedigend voor mij.«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.