SION

Gepubliceerd op 19 februari 2024 om 23:33

Waar woon jij? Wat bedoelt de bijbel met Sion? Wie heeft het gebouwd? Is het al afgebouwd? Wie wonen daar? Wat staat er allemaal over geschreven? Ik kwam tot verrassende inzichten! Lees je mee?


Sion

De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning! God is in haar paleizen; Hij is er bekend als een veilige vesting. (Ps. 48:2-4, HSV)

Sion is:

  • Gods heilige berg
  • mooi van ligging aan de Noordzijde
  • de stad van de grote Koning
  • de gemeente (lees onderstaande profetie)
  • Gods eigendom (lees onderstaande tekst)

Denk aan Uw gemeente, die U vanouds verworven hebt, de stam die Uw eigendom is, die U verlost hebt, de berg Sion, waarop U gewoond hebt. (Ps. 74:2, HSV)


Sion - de stam Juda

Uit onderstaande tekst blijkt dat de berg Sion, de stam Juda is, waaruit de Here Jezus is voortgekomen.

Maar Hij verkoos de stam Juda, de berg Sion, die Hij liefhad. Hij bouwde Zijn heiligdom, als hoogten, en vast als de aarde, die Hij voor eeuwig grondvestte. (Ps. 78:68-69, HSV)


De HEERE woont op de berg Sion

De HEERE woont OP de berg Sion.

...de HEERE van de legermachten, Die op de berg Sion woont. (Jes. 8:18, HSV)


Sion baart een volk

Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. (Jes. 66:8, HSV)

Zal hiermee dit volk bedoeld worden? Ik denk van wel... toen Jezus Zijn offer bracht en weer is opgestaan. Toen bouwde Hij Zijn lichaam, Zijn tempel. Maar onderzoek het zelf. En je reactie is altijd welkom onderaan dit blog.

...u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. (1 Petr. 2:9-10, HSV)


Jezus is gezalfd tot Koning over Sion

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken:

De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. (Ps. 2:6-7, HSV)

Jezus ligt in Sion als een kostbare beproefde steen.

Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. (Jes. 28:16b, HSV)

(Jes. 28:16b, HSV)


Ontkoming op Sion

Dit is nu al geestelijk en zal straks zichtbaar gebeuren. Zo lees ik het. We zijn veilig op de berg Sion. Wie het huis van Jakob zijn, dat is weer een andere studie (die hier natuurlijk aan vast zit).

Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. (Obadja 1:17, HSV)

Roep de HEERE aan. Nu al, voordat het te laat is. We hebben gelezen dat Sion de stam Juda is. Gods volk. Je kunt Hem dus aanroepen op de plek waar je nu bent. Je hoeft niet op reis te gaan. Roep Hem aan!

Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. (Joël 2:32, HSV)


Er wordt nog gebouwd aan Sion

Sion is nog niet klaar. Er komen nog zielen bij. Sion is opgebouwd als Jezus in heerlijkheid verschenen is.

De heidenvolken zullen de Naam van de HEERE vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid, wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is, Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft veracht. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. (Ps. 102:16-19, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.