De god van deze eeuw

Gepubliceerd op 28 april 2022 om 22:57

De bijbel spreekt over de god van deze eeuw. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Wie is deze god? En heeft hij veel macht? Lees mee met mijn onderzoek in de bijbel.


De god van deze eeuw

De god van deze eeuw is niets anders dan het beeld van de duivel. Jezus is het Beeld van God en de antichrist is het beeld van de duivel. De antichrist is tegen Christus, want hij wil graag Zijn plaats innemen.

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. (2 Kor. 4:4, HSV)

We zien dus ook hier weer een tegenstelling. Deze god, het beeld (antichrist) van de duivel, verblindt gedachten. Jezus, het Beeld van God verlicht gedachten. Mooi hè? Lees de bovenstaande tekst nog maar een keer.


De verzoeking in de woestijn

De duivel heeft op dit moment nog de macht over alle koninkrijken op de aarde. Dat kunnen we hieronder lezen. Hij bood ze Jezus aan, maar het was nog niet de tijd. Nog steeds niet, maar ik geloof dat het einde in zicht is. 

En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. (Luk. 4:5, HSV)

De duivel wil ook graag de macht hebben over het koninkrijk van God. Hij wil nog steeds meer zijn dan God. Dat is de reden waarom hij uit de hemel is gegooid met al zijn engelen. Woedend is hij op de volgelingen van Jezus. Hun ziel is onbereikbaar voor hem.

En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. (Openb. 12:13, HSV)

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. (Openb. 12:17, HSV)

Daarom deze tekst:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Ef. 6:12, HSV


Macht over het koninkrijk van God?

De duivel verzocht Jezus in de woestijn. We hebben dus duidelijk gelezen dat de koninkrijken aan de duivel zijn overgegeven voor een bepaalde tijd. Totdat Jezus met Zijn heiligen zal komen met Zijn koninkrijk. Wat moeten de volgelingen van Jezus nu doen? Lees Efeze 6!

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ef. 6:11, HSV)

In de hemelse gewesten gaat satan de strijd aan met de kinderen van God nu op dit moment. Maar hij is niet bestand tegen de wapenrusting van God. Ben jij/ bent u al bekleed met deze wapenrusting? Lees Efeze 6. Er staat heel duidelijk dat we weerstand moeten bieden. Er wordt actie gevraagd! Bekleedt je/u en biedt weerstand! Die verzoeking in de woestijn is nog steeds actueel voor Gods kinderen. Laten zij blijven drinken van het levende water en niet van het water dat op zal drogen.


Het beeld van de koninkrijken

Daniël kreeg een visioen van al die aardse koninkrijken die zouden komen. Ik geloof dat wij in de laatste tijd leven en dat Gods koninkrijk spoedig al die aardse koninkrijken zal verbrijzelen.

U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. (Dan. 31:31-35, HSV)

De uitleg van de laatste tekst vinden we verderop...


Gods koninkrijk zal de hele aarde vullen

Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. (Dan. 31:35, HSV)

Hierboven lezen we dus dat het beeld dat bestaat uit al die koninkrijken van de aarde. En die steen is Jezus (de steen die de bouwlieden verworpen hadden/ de hoeksteen). Hij zal al die koninkrijken verbrijzelen. Hij zal dan voor altijd Koning zijn!

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan.

Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal.

De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. (Dan. 2:44-45, HSV)

Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie. (Dan. 4:3, HSV)


Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde

Ook op dit moment gebeurt er niets buiten Gods controle om. Jezus zegt het volgende:

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Matt. 28:18, HSV)

Alleen is het nog niet Gods tijd dat Hij Zijn macht zichtbaar zal laten zien.

Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. (1 Tim. 6:13-16, HSV)


Volg ook bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Op het youtubekanaal wil ik na de vakantie proberen meer ingesproken blogs te plaatsen. Daar is veel vraag naar. Ik heb daar nu helaas geen rust en ruimte voor.

Alvast hartelijk dank voor jouw/ uw reactie! Deze wordt zeer gewaardeerd.«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.