Geloof

Gepubliceerd op 30 april 2022 om 21:30

Wat betekent geloof? Wat geloven wij eigenlijk? Wat is ons fundament? Is het geloof alleen voldoende? Of is er meer nodig voor ons behoud? Lees mee met mijn onderzoek in de bijbel.


Het geloof

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebr. 11:1, HSV)

In deze tekst moet ik mij verdiepen. Waar is onze hoop op gevestigd? Op alles wat we zien? Of op het onzichtbare dat straks geopenbaard zal worden?

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? (Rom. 8:24, HSV)

Als we hopen op wat we nog niet zien, dan is ons geloof gebouwd op vaste grond. Alles begint dus met het geloof en daarop kunnen wij verder bouwen. We kunnen ons uitstrekken naar meer kennis van Zijn woord. God kan dan door ons heen Zijn werk doen.

...want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. (2. Kor. 5:7, HSV)

Ons geloof is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Iets om even goed tot ons door te laten dringen...

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. (1 Joh. 5:4, HSV)

Heb jij/ heeft u het geloof verworpen? Heeft u/ heb jij schipbreuk geleden in het geloof? Dan is het NU de tijd om terug te komen bij de hemelse Vader. God wil dat iedereen behouden word. Daarom zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus. Het is nog niet te laat! KOM! Belijd je/ uw zonden. Leg alles voor Hem neer. DOE HET!

En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. (1 Tim. 1:19, HSV)


Het fundament

Jezus Christus is het fundament van het geloof. Is Hij ook het fundament van uw/ jouw geloof?

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. (1 Kor. 3:11, HSV)

Als we dat eerste geloof vasthouden hebben wij deel aan Christus gekregen.

Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden… (Hebr. 3:14, HSV)

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Gal. 2:20, HSV)

Jezus Christus, het Levende Woord. Wie in Hem gelooft zal niet beschaamd worden.

Voor wie in Hem gelooft is Jezus tot een hoeksteen geworden. De belangrijkste steen van een bouwwerk. Maar... voor diegenen die zich aan Hem, het levende Woord, stoten is Jezus een steen des aanstoots en een struikelblok.

Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. (1 Petr. 2:6-8, HSV)

Jezus Christus haalt elk bouwwerk, dat niet op Hem gebouwd is, onderuit. Het zakt uiteindelijk als een baksteen in elkaar.


Jezus Christus, Hogepriester van onze belijdenis

Hebben wij tijdens het doen van onze belijdenis wel uitgesproken dat Jezus Christus Heer is? Hij is de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis. Als wij de hoop op het onzichtbare tot het einde toe vasthouden, dan zijn wij Zijn huis!

Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden; Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. (Hebr. 3:1-6, HSV)

Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. (2 Kor. 13:5, HSV_


De rechtvaardige zal uit geloof leven

Uit het geloof in de Here Jezus komen wij tot geloof. En de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Rom. 1:17, HSV)

Wat betekent dat? Uit het geloof leven?

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. (Han. 17:28, HSV)

Zo prachtig hoe Gods Geest werkt. Na de tekst in Romeinen brengt Hij mij bovenstaande tekst te binnen. In Hem leven wij, bewegen wij, bestaan wij... echt iets om even bij stil te staan. Doen wij dat ook..?


De mate van geloof

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. (Rom. 12:3, HSV)

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. (Rom. 14:1, HSV)


Dood geloof

Zoals ik onderstaande teksten lees, en het ervaar in mijn leven, gaat geloof gepaard met gehoorzaamheid en het brengen van offers. Keuzes maken in dit aardse leven die in overeenstemming zijn met ons geloof. Telkens afstemmen op Gods Geest. Als dit niet gebeurt, dan is ons geloof dood.

Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.

U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.

Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. (Jak. 2:26, HSV)


Volg ook Bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Hartelijk dank voor de reacties die ik steeds mag ontvangen!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb