Een geopende deur

Gepubliceerd op 1 mei 2022 om 15:05

God sloot de deur van de ark achter Noach en zijn gezin. Waarom? De sluizen van de hemel werden geopend. Gods toorn kwam over de wereld. God bedacht een nieuw reddingsplan voor deze wereld. God is zo goed! Opnieuw een geopende deur. Wat is er nodig om daardoor naar binnen te gaan?


God sloot de deur

En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe. (Gen. 7:16, HSV)

Wat moet dát moeilijk zijn geweest voor Noach. Dat geen enkele ziel zich had bekeerd op zijn prediking. Noach, de prediker van de gerechtigheid..! God nam het op dat moment over van Noach. Hij sloot de deur.

 ...en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; (2 Petr. 2:5, HSV)

De sluizen van de hemel gingen open en Gods toorn kwam over de goddeloze wereld.


Hij opent en niemand sluit - Hij sluit en niemand opent

In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten. (Gen. 7:11-12, HSV)

Wat staat hieronder nu precies? De Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit en Hij sluit en niemand opent. Hij heeft voor de gemeente een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, WANT U HEBT WEINIG KRACHT en TOCH hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.

En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:

Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:

Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. (Openb. 3:7-8, HSV)

Wij hebben kleine kracht, maar hieronder wordt gesproken over de ALLESOVERTREFFENDE GROOTHEID VAN ZIJN KRACHT. En DIE is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht. Wat een geweldige tekst! Beseffen wij dit?

 ...en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. (Ef. 1:19, HSV)


Een geopende deur

De deur van de ark ging pas weer open toen de aarde weer opgedroogd was. Maar toen het weer misging met deze wereld bedacht God een nieuw heilsplan. God zond Zijn Zoon tot redding van deze wereld.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Joh. 3:16-17, HSV)

Iedereen die in Hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.

Jezus is de Deur. De toegang tot de Vader.

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Joh. 10:7-11, HSV)

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.


God opent en sluit de deur

Nog één keer sluit God de deur nadat de Bruid van Christus door de poorten naar binnen is gegaan.

Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven. Dit is de poort van de HEERE, daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. (Ps. 118:19-20, HSV)

Net zoals bij Noach gebeurde. Nu is er nog tijd. Straks is het te laat voor diegenen die geen keuze hebben gemaakt. Ben jij/ bent u klaar voor Zijn komst?

Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. (Matt. 25:10-12, HSV)


Lees ook:

Volg Bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Hartelijk dank voor de reacties die ik steeds via allerlei wegen mag ontvangen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb