Neem de tijd - lees de bijbel

De zeven ogen van de HEERE

Gepubliceerd op 24 juni 2022 om 13:09

In het midden van de troon zag Johannes het Lam met zeven ogen en zeven hoorns. Dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn over de hele aarde. Dat staat in het boek Openbaringen. Wat is de taak van de zeven geesten van God?


De zeven ogen van de HEERE

Hieronder lezen we dat de zeven bijbehorende lampen met de zeven bijbehorende toevoerbuisjes, de zeven ogen van de HEERE voorstellen.

Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten, met twee olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant van het olievaatje en een aan de linkerkant ervan. (Zach. 4:2-3, HSV)

Die zeven zijn de ogen van de HEERE, die over heel de aarde trekken. (Zach. 4:10b, HSV)


De zeven ogen op de steen

Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. (Zach. 3:9, HSV)

De ogen van de HEERE (Gods Geest) zijn op Jezus, het Lam. De steen die de bouwers verworpen hebben. De hoeksteen is de belangrijkste steen in een bouwwerk. Ook een mooi onderwerp voor een andere keer.

Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. (1 Petr. 6-8, HSV)

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; (Jes. 61:1, HSV)

En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. (Openb. 5:6, HSV)


De ogen van de HEERE trekken over de hele aarde

Wat doen de ogen van de HEERE? Wat doet Gods Geest? Hij onderzoekt welk hart volkomen naar Hem uitgaat.

Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. (2 Kron. 16:9, HSV)

Gods Geest rust op de rechtvaardigen.

Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. (1 Petr. 3:12, HSV)

Zo zag de HEERE ook Noach als enige midden tussen alle goddelozen. Hij en Zijn gezin werden gered vanwege de rechtvaardigheid van Noach.

Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent. (Gen. 7:1, HSV)


Mijn oog is op u

De ogen van de HEERE (Gods Geest) zijn op diegenen die Hem met een volkomen hart dienen.

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. (Ps. 32:8, HSV)

Uit de volgende gelijkenis blijkt dat God ook alléén iemand naar de Geest kan kennen.

Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. (Matt. 25:11-12, HSV)

Wat was er aan de hand in deze gelijkenis? De olie van deze meisjes was opgeraakt. Ze waren niet meer aangesloten op Gods Geest (lees nog even Zach. 4 terug over de zeven lampen en toevoerbuisjes. Hun verbinding met de toevoerbuisjes was verbroken. Aan de HEERE zal het niet liggen. Hij wil dat iedereen tot geloof komt en gevoed wordt.

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. (1 Kor. 2:14, HSV)


Ogen als een vuurvlam

Hier lezen we de beschrijving van Jezus.

En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam… (Openb. 1:13-14, HSV)

En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper: (Openb. 2:18, HSV)

En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. (Openb. 19:12, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
5 maanden geleden

Dank je wel Ilona. Wat een echo's in de Bijbel! over hetzelfde onderwerp. En wat is alles mooi met elkaar verbonden.

Ilona
5 maanden geleden

Dankjewel Aritha voor je reactie! Inderdaad altijd weer bijzonder hè hoe de bijbel in elkaar zit.