Vrede

Gepubliceerd op 1 augustus 2022 om 20:07

Vrede. Aan het kruis heeft Jezus afgerekend met alle vijandschap. Als iedereen op deze wereld Zijn offer zou aannemen, dan zou er geen oorlog meer zijn. Hij alleen geeft werkelijke vrede. Jezus, de Vredevorst. Zijn geestelijke koninkrijk is nu onzichtbaar, maar zal straks alle zichtbaren koninkrijken verbrijzelen.


Vrede

Jezus is onze vrede. Hij is de enige Weg tot de Vader. Als iedereen Zijn offer zou aannemen, dan zou er geen oorlog zijn. Dan is er geen vijandschap meer. Dan leven we allemaal door één Geest. Gods Geest!

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Ef. 2:15-22, HSV)


Vijandschap

Door de zonde van Adam en Eva heeft God vijandschap teweeggebracht tussen het Nageslacht van de vrouw (de gemeente/ de bruid van Christus) en tussen het nageslacht van de slang (satan).

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. (Gen. 3:15, HSV)

Jezus heeft verzoening gebracht door het kruis. Hieraan heeft Hij dus de vijandschap gedood. Hij heeft door het Evangelie vrede verkondigd aan alle mensen op deze wereld.


De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem

Jezus heeft vrijwillig het offer gebracht aan het kruis, zodat wij door Hem toegang mogen hebben tot de Vader. Hij was als Mens, in álles gehoorzaam aan de Vader. Deze tekst gaat over bekering. Voordat we Jezus aannamen als onze Redder en Verlosser gingen we onze eigen weg, staat er. We dwaalden als schapen. Maar NU laten we ons leiden door Jezus, onze Opperherder.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. (Jes. 53:5-6, HSV)

Wat een geweldig vooruitzicht hebben we nu! En als jij/ u Jezus nog niet hebt aangenomen als Redder en Verlosser. Hij is de Enige Weg tot de Vader. Neem Hem dan nu aan! Hij klopt op de deur van jouw/ uw hart! Een simpel gebed is voldoende! Dan komt er zo'n ongekende vrede en rust in je/ uw hart!

En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. (1 Petr. 5:4, HSV)


Verdeeldheid

Op aarde is er dus nog geen vrede, omdat Zijn koninkrijk nog niet hier is. Deze bevindt zich nog in de hemelse gewesten.

Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder. (Luk. 12:51-53, HSV)

De koninkrijken die nu op aarde heersen zijn nog niet van Hem. Toch heeft Hij alle macht in hemel en op aarde gekregen. Maar het is nog niet Gods tijd om de heerschappij van de duivel, op aarde teniet te doen. Het duurt niet lang meer.

De straf brengt alleen vrede aan hen die het offer van Jezus aan hebben genomen. Het koninkrijk van Jezus is een geestelijk koninkrijk. Deze zichtbare wereld om ons heen is nu nog van satan. Er is dus nog wel vijandschap tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw (Gods nakomelingen).


Mijn vrede geef Ik u

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. (Joh. 14:27, HSV)

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen. (Ps. 4:9, HSV)

Nee, de goddelozen (zij die zonder God leven), hebben geen vrede. Zij leven onder het duivelse systeem, dat deze aarde beheerst.

De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede! (‭‭Jes. ‭57:21‬ ‭HSV‬‬)

Zij genezen de breuk van Mijn volk op het lichtst, door te zeggen: Vrede, vrede! Maar er is geen vrede. (Jer. 6:14, HSV)

Alleen God kan een einde maken aan die oorlog, ziekte en alles wat niet van Hem komt. Zelfs de wind is gehoorzaam aan Zijn stem. Maar het is nog niet Zijn tijd... Eerst is het belangrijk dat Zijn kinderen openbaar worden in deze wereld.

Dat zijn diegenen die geen concessies doen. Zij geven licht.  Dat komt doordat zij het Lam (Jezus) volgen, waar Hij ook gaat. Zij hebben alles, wat niet van God is, ver van hen weg gedaan. Het licht en de duisternis hebben toch niets met elkaar gemeen?

...en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Fil. 4:7, HSV)

De kinderen van God hebben werkelijke rust en vrede omdat zij de rechte weg willen volgen. De weg van Jezus. Zij wijken daar niet van af.

‭‭De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid. (Jes. 32:17, HSV)


Bedankt voor de reacties die ik steeds via allerlei wegen mag ontvangen. Deze worden ook hieronder heel erg gewaardeerd. Gods Zegen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
een jaar geleden

Hoi Ilona. Vrede kunnen we inderdaad alleen hebben door Christus te volgen. Dát is de rechte weg. Soms is het voor ons mensen, door de beproevingen heen, heel moeilijk dat te ijven volhouden. Maar God laat het toe, om juist nog meer eer en heerlijkheid te ontvangen. Want wanneer wij ons, zoals bijvoorbeeld Job vasthouden aan onze Heer en Zaligmaker, gaan we onze diepste zonden herkennen(zoals bijvoorbeeld hoogmoed, haar, geldzucht noem maar op...). Nog meer echter! We gaan tevens Zijn genadegaven uitstralen. Die van bijvoorbeeld liefde, nederigheid, barmhartigheid en geduld. Dat betekent niet dat we altijd vrede met onze medemens zullen hebben, want de mens van nature heeft niet de neiging Godief te hebben, maar zijn liefhebbers van zichzelf. Hoe herkenbaar voor mij! Voor jou ook? Daar moet je echt van bekeerd worden. Maar dan heb je wel wèrkelijk vrede met Hem. En dat is heel groots en een onbegrijpelijk en diep wonder. God is goed!🌈 Sorry voor de late reactie. Liefs van mij.

Ilona
een jaar geleden

Hoi Yvonne, dankjewel voor je reactie en die is nooit te laat, maar altijd welkom :)

Ja heel herkenbaar wat je schrijft. Door Zijn liefde kunnen we met andere mensen leren omgaan. Dan kunnen we bijvoorbeeld vrede hebben met mensen die we menselijk gezien niet kunnen vergeven. We hebben vrede in ons hart. Het blijft een strijd tussen ons vlees en Gods Geest. Soms kan die strijd even duren. We strijden niet alleen gelukkig!

Samen met Hem. Gods Geest schiet ons te hulp ook in gebed. En als die vergeving eenmaal uitgesproken is valt er een last van ons af. De gedachte aan dat erge kan soms even weer de kop op steken, maar fijn dat we ons er dan bewust van worden om die gedachte meteen gevangen te nemen en onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus te brengen (2 kor. 10:5)

We kunnen door Hem onze medemens liefhebben, maar dat betekent niet dat het karakter van die persoon ons ligt. God leert mij om mensen te accepteren. Ervaar jij dat ook zo?

Yvonne
een jaar geleden

Jij zegt: We kunnen door Hem onze medemens liefhebben, maar dat betekent niet dat het karakter van die persoon ons ligt. God leert mij om mensen te accepteren.

Na deze vraag op mij in te laten werken moet ik eerlijk zeggen, dat ik het soms wel lastig vind het karakter van de ander te aanvaarden. Maar dat heeft meer met mijzelf te maken, dan met de ander. Op zo'n moment als ik het er moeilijk mee heb, is mijn verticale relatie met de HEERE niet goed. God wil mij hiermee iets leren. En daar ben ik nu dus volop mee bezig. Te aanvaarden dat de ander is zoals die is en ik ook ... En dat gaat met vallen en opstaan, met het oog op Christus gericht. Daarom heb ik ook de wekelijkse vermaning in de kerk nodig. En het dagelijks lezen van Zijn Woord en het gebed.😉

Ilona
een jaar geleden

Ik herken dat wel. Ik denk ook dat dit alles te maken heeft met grootste gebod. Onze naaste liefhebben als onszelf. We moeten dus allereerst onszelf aanvaarden met hoe we zijn (ons intussen laten bijschaven door Gods Geest).. :)

En als we onszelf gaan liefhebben dan kunnen we ook die ander liefhebben.

We moeten ons dus eerst verdiepen in Gods waarheid over ons. Hoe kijkt Hij naar ons..? Veroordelend..? Of met liefde..?

Aritha
een jaar geleden

Ik heb echt genoten van je blog over vrede. Na mijn doop in april, kreeg ik deze tekst mee: "Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden." Dat was een mooie tekst voor me maar na die dag heeft het een gouden randje gekregen."

Liefs van mij.

Maak jouw eigen website met JouwWeb