Brood

Gepubliceerd op 19 augustus 2022 om 16:51


In een openluchtmuseum vertelde mijn man iets over brood, wat ik nog niet wist.  Brood eten tot oordeel. Wat een prachtige lijn naar Jezus, het Brood des levens, Die het offer heeft volbracht voor de hele mensheid. Ieder mens, die dit aanneemt, heeft eeuwig leven, en valt niet meer onder het oordeel.


In het zweet van uw gezicht zult u brood eten

Ja het staat er echt als een oordeel. Zo lees ik het tenminste wel.

In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. (Gen. 3:19, HSV)


Geef ons heden ons dagelijks brood

We praten nog even door over dit onderwerp. Over welk brood zou het gaan in deze tekst? Kunnen we dit ook geestelijk bekijken?

Geef ons heden ons dagelijks brood. (Matt. 6:11, HSV)


Ik ben het levende brood

Jezus, het levende brood, is uit de hemel neergedaald. Wie van Hem eet, zal leven in eeuwigheid. Het brood dat Hij gegeven heeft, is Zijn vlees, Zijn lichaam. Elke keer gedenken we Zijn offer bij het heilig avondmaal.

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. (Joh. 6:51, HSV)

Wat betekent het om het lichaam van Jezus te eten. Is dat alleen symbolisch bij het avondmaal, of gaat dat veel dieper? Hoe eten we dagelijks van Zijn brood? 

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. (Joh. 6: 54-56, HSV)


Hemels brood

Zij baden, en Hij deed kwartels komen, Hij verzadigde hen met hemels brood. (Ps. 105:40, HSV)

Het manna in de woestijn. Een voorafschaduwing van Jezus, het hemelse Brood, dat aan de wereld het leven geeft.

Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten.

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.

Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood.

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh. 6:31-35, HSV)

Zodra wij het offer van Jezus aannemen eten we van Zijn brood en zijn wij leden van Zijn lichaam en dus ook broden. Mensen kunnen ook van ons eten als wij Zijn woorden uitdelen.


Niet leven van brood alleen

De duivel kwam om Jezus te verzoeken, toen Jezus heel erge honger had. Jezus antwoordde hem en zei dat er geschreven staat dat de mens niet alléén van brood zal leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (Matt. 4:3-4, HSV)

Jezus is ook het levende Woord. Zijn woorden, zijn woorden van leven. Die mogen we opeten en in praktijk brengen. Wat een rijkdom aan woorden!

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. (Deut. 8:3, HSV)

Zo lezen we dat het eten van Manna in de woestijn een les was voor de Israëlieten. Om ons te laten weten dat een mens niet alleen van brood leeft, maar van alles wat uit de mond van God komt!


Eet uw brood met blijdschap

Als we het brood van Jezus eten en Zijn woorden opeten dan worden we toch ook blij?! God heeft welbehagen in onze werken. Het uitdelen van het evangelie van God in woord en bovenal in daad.

Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. (Pred. 9:7, HSV)

 

Er is nog veel meer over te bestuderen, maar hier laat ik even bij. Heb jij/ heeft u mooie aanvullingen? Reacties zijn zeer welkom!


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.