Een tijd om te zwijgen

Gepubliceerd op 21 juli 2022 om 23:25

God zwijgt. Er komt een tijd dat God niet meer zal zwijgen. Jezus zweeg... wanneer?


Een tijd om te zwijgen

een tijd om te zwijgen… (Pred. 3:7, HSV)

De HEERE zal zwijgen in Zijn liefde. Waarom? Hij wil namelijk dat iedereen tot geloof komt. Hij verblijdt zich over Zijn volk, dat Hij gaat verlossen.

De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. (Zef. 3:17, HSV)

Er komt een tijd dat God Zijn ingehouden toorn zal uitstorten over de goddeloosheid op deze aarde. Hij heeft lang gezwegen en de duivel zijn gang laten gaan. Het doel van Zijn zwijgen is dat Hij graag wil dat Zijn kinderen (zaad) openbaar gaan worden. De aarde zal Zijn kinderen gaan baren.

Ik heb van oude tijden af gezwegen, Ik heb Mij stilgehouden, Mij bedwongen. Als een barende vrouw zal Ik het uitschreeuwen. Ik zal verwoesten, ja, Ik zal tegelijk verslinden. (Jes. 42:14, HSV)

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. (Rom. 8:19-22, HSV)


Zwijg, wees stil

Alle krachten en machten, die niet van God komen, moeten Hem gehoorzamen. Zij zwijgen als Hij daar opdracht toe geeft. Zo zien we ook dat de wind ging liggen en er GROTE stilte kwam.

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. (Mark. 4:39, HSV)

Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. (Ps. 107:29, HSV)

Als demonen (gevallen engelen) bezit hebben genomen van een mens, dan zullen zij Jezus moeten gehoorzamen.

En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! (Mark. 1:25, HSV)


Wees stil voor het aangezicht van de HEERE

Het volgende is een oproep aan heel de aarde om stil te zijn voor het aangezicht van de HEERE. En dat onze verwachting alléén van Hem zal zijn (en niet van deze aarde, die op de dood aangesloten is).

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. (Ps. 62:6, HSV)

Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde! (Hab. 2:20, HSV)

Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE. Want nabij is de dag van de HEERE, ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd. (Zef. 1:7, HSV)

Uiteindelijk zal de HEERE iedereen op de knieeën krijgen om zich voor Hem te buigen.

Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. (Rom. 14:11, HSV)


Jezus zweeg

Jezus werd ter dood veroordeeld op basis van een getuigenis van twee valse getuigen. Wat deed Jezus? Hij zweeg.

Maar ten slotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. En de hogepriester stond op en zei tegen Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen dezen tegen U? Maar Jezus zweeg. (Matt. 26:61-63, HSV)


Zij zwegen

Jezus was niet op Zijn woord te vangen. Zij verwonderden zich over Zijn antwoord en zwegen. Ze hadden geen weerwoord.

Zij nu konden Hem tegenover het volk op Zijn woord niet vangen en zij verwonderden zich over Zijn antwoord en zwegen. (Luk. 20:26, HSV)

Als wij met het Woord van God komen, dan zal ook niemand daar iets tegenin kunnen brengen. Gods Woord staat vast!


Bedenk niet wat u spreken moet

Wij hoeven niet te bedenken wat we spreken moeten als we ons op een bepaald moment zullen moeten verantwoorden. Gods Heilige Geest zal ons de woorden geven (als wij op Gods Geest zijn aangesloten). Wij hoeven dan alleen maar onze mond te openen.

En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. (Mark. 13:11, HSV)

God kan dingen doen VER BOVEN ALLES wat wij bidden of denken..!

...Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is... (Ef. 3:20, HSV)


Als we niet meer weten wat zullen bidden

God weet wat wij denken. Hij kent ons hart en weet wat erin leeft. Hij kent ook de wensen van ons hart. Zo komt Zijn Geest ons ook in onze zwakheden te hulp. Ook als we niet weten wat we precies moeten bidden.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.


Oh God, zwijg niet

Een gebed van Asaf. Dit zal nog vervuld worden. Alles gebeurt op Gods tijd.

O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. (Ps. 83:2-3, HSV)

IEDEREEN zal uiteindelijk weten dat Zijn Naam HEERE is en dat Hij de Allerhoogste is over de HELE AARDE..!

Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid, laten zij rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde. (Ps. 83:18, HSV)

Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. (Hebr. 10:13, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
een jaar geleden

Bedankt. Sterk en onderwijzend.

Ilona
een jaar geleden

Dankjewel voor je reactie Aritha!

Maak jouw eigen website met JouwWeb