Van letters tot woord

Gepubliceerd op 22 november 2022 om 16:30

De letter doodt. De Geest maakt levend. Jezus. Het levende Woord. Hij is de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is het begin en het einde. Hij zal afmaken, waarmee Hij is begonnen. Van dode letters tot het Levende Woord.


Het Woord

De eerste keer dat God spreekt, kunnen we hier lezen:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. (Gen. 1:3, HSV)

Johannes vertelt ervan. Door het Woord zijn alle dingen gemaakt. Zonder het Woord is geen ding gemaakt, dat gemaakt is! Jezus is het Woord. Jezus is het Licht van de mensen. Als de mens niet op het leven is aangesloten, dan is de mens donker, duister.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dit was in het begin bij God.

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. (1 Joh. 1:1-4, HSV)

Helaas hebben de meeste mensen de duisternis liever gehad dan het licht.

En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. (Joh. 3:19, HSV)

God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Er is dus een keuze waar de mens wil zijn. We worden geboren in duisternis. Maar we kunnen overgezet worden in het licht. Als wij dat willen, dan trekt God ons onder die macht vandaan! Onderstaande gebeurt na onze bekering.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kol. 1:13, HSV)


De letter

Met de letter, wordt in de bijbel 'de wet' bedoeld.

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Kor. 3:6, HSV)

De wet is er gekomen vanwége de zonde. Het Woord, God is als Jezus in de wereld gekomen om de mens te redden van de zonde. Want iedereen die Hem volgt (Zijn offer heeft aangenomen) leeft niet meer onder de wet, maar leeft onder het nieuwe verbond. Lees nog eens bovenstaande tekst!

Het verbond dat Jezus bewerkstelligd heeft door Zijn leven, lijden, dood en opstanding! Iedereen die nog onder de wet leeft, is ten dode opgeschreven. Diegene ontkent dan eigenlijk ten diepste dat Jezus de weg is gegaan voor hem/ haar en alles volbracht heeft. De letter doodt, maar de Geest maakt levend.


Jezus heeft de wet niet afgeschaft

Nee! De wet is niet afgeschaft door Jezus. Het is onze keuze of wij dienaren willen zijn van de wet van zonde en dood óf van de Geest! De letter doodt, de Geest maakt levend!

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. (Matt. 5:17, HSV)

Jezus heeft de wet vervuld. Hij heeft in Zijn leven op aarde alle wetten gehouden. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Daarom kon de dood Hem niet vasthouden. Menselijk gesproken is de wet niet te houden zonder te zondigen.

God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. (Han. 2:24, HSV)

Paulus zegt het volgende:

Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. (Gal. 2:19, HSV)

Dat is Gods wens voor ieder mens! Dat we levend worden door Zijn Geest. Dat wij niet meer onder de wet leven. De wet van zonde en dood. Jezus maakt ons vrij van zonden! Vrij van de wet! Het wordt mij steeds duidelijker allemaal.

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. (Rom. 8:2, HSV)


De wet van zonde en dood en de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus

Zie je dat er twee verschillende wetten zijn?

  • De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus
  • De wet van zonde en van de dood

De laatste wet maakt ons vrij van de eerste wet. Zie je dat?

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. (Rom. 8:2, HSV)

Hartstochten van de zonden.. geprikkeld door de wet.. de wet van zonde en dood..

Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. (Rom. 7:5, HSV)

Als we onze zonden aan Jezus geven, dan zijn we vrijgekocht van die wet.

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. (Gal. 4:4-5, HSV)

Dan verwisselt Hij dat stenen hart van ons voor een hart van vlees.  Een nieuw hart! Ezechiël profeteerde daarvan:

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. (Ezech. 36:26, HSV)


Ontslagen van de letter

Van de letter, de wet, zijn wij ontslagen als wij het offer van Jezus aannemen. Dan zijn wij gestorven aan alles waaraan wij vastgebonden zitten en ontvangen wij een nieuw geestelijk leven. Een leven met Gods Geest.

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. (Rom. 7:6, HSV)

Geen lof van mensen, maar lof van God.

...maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Rom. 2:29, HSV)

Totdat Jezus stierf, heerste de dood hier op aarde. Iedereen die in God geloofde moest de wet houden. Door Zijn offer heeft Jezus de toegang vrijgemaakt tot de Vader. Hij heeft de wet vervuld. Het voorhangsel, het symbool voor de twee stenen tafelen, scheurde van boven naar beneden doormidden. Jezus is de Deur.

Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden... (2 Kor. 3:7, HSV)


Een brief van Christus - beschreven door de Geest van God

Oh dat wij allemaal als mensen een brief van Christus worden, beschreven door de Geest van de levende God.

Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. (2 Kor. 3:3, HSV)

Kom toch onder die wet vandaan. Dat juk, dat Jezus heeft gedragen voor onze zonden! Het juk van Jezus is zacht! Als je die op je neemt, dan pas kun je werkelijke blijdschap ervaren met je nieuwe hart van vlees. Als je kerk zegt dat je een zondig mens blijft en er niets aan kunt doen...dat staat nergens in de bijbel... Jezus wil ons vrij zetten van de zonde! 


De vervulling van de wet

Zoals we hebben gelezen heeft Jezus de wet vervuld. Als wij elkaar lief hebben, dan volgen wij Hem na. Want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. (Rom. 13:8, HSV)

Zoals God ons heeft liefgehad, zijn wij schuldig om elkaar lief te hebben. De hele wet wordt hierin vervuld. In 'elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad'.

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Joh. 15:9, HSV)


Alfa en Omega

Jezus is het Begin en het Einde, de Alfa en de Omega. De Eerste en de Laatste. Alfa en omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet.

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. (Openb. 22:13, HSV)


Jezus, het levende Woord, zal alle dingen vervullen

Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. (Ef. 4:10, HSV)


GEBED

Here Jezus,

Wilt U mijn zonden wegnemen?

Wilt U mij helemaal rein maken door Uw Geest?

Ik geeft me helemaal over aan U Heer

Zonder U kan ik niet leven

Ik geef mijn hart aan U zodat U het veranderen kan

Van U wil ik zijn voor altijd!

DankUwel!

Amen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.