Een korte tijd

Gepubliceerd op 25 mei 2022 om 23:02

Hemelvaart. Jezus ging terug naar de Vader. Waarom? Een korte tijd.. dat zei Hij tegen Zijn discipelen. Dán zouden ze Hem weer zien. Een prachtige belofte die nog in vervulling moet gaan.


Nog een korte tijd

Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader. (Joh. 16:16, HSV)

Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. (Joh. 12:35, HSV)

Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft. U zult Mij zoeken maar niet vinden, en waar Ik ben, kunt u niet komen. (Joh. 7:33-34, HSV)

Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. (Joh. 14:19, HSV)

Zij zeiden dan: Wat bedoelt Hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover Hij het heeft.

Jezus dan wist dat zij Hem dit wilden vragen en zei tegen hen:

Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat Ik gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien?

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. (Joh. 16:18, HSV)


Waarom ging Jezus naar de hemel?

  • Zodat de Trooster (de Heilige Geest) kon komen voor Zijn Bruid
  • Om een plaats voor Zijn Bruid gereed te maken
  • Om Zijn Bruid toe te rusten, te bevestigen, te versterken en te funderen

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. (Joh. 16:7, HSV)

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. (Joh. 14:2, HSV)

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden –toerusten, bevestigen, versterken en funderen. (1 Petr. 5:10, HSV)


Het gebed van Jezus

Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. (Joh. 12:26, HSV)


Een andere Trooster

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.  (Joh. 14:16-18, HSV)

De Heilige Geest (Trooster/ Geest van de Waarheid) is uitgestort op de pinksterdag. Dit is dus vervuld. Zodra Jezus naar de Vader ging kon de Trooster komen.


Opname van Jezus en belofte

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Han. 1:9-11, HSV)


Volg ook Bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Uw/ jouw reactie wordt heel erg gewaardeerd.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.