Neem de tijd - lees de bijbel

Dood of levend

Gepubliceerd op 3 juni 2022 om 14:00

Wat is leven? We kunnen op deze aarde wandelen, zonder dat onze geest ermee verbonden is. Er is een onzienlijke wereld. De hemel. Daar kan onze naam opgeschreven zijn. Maar als onze geest met deze aarde verbonden is, dan zijn we ten dode opgeschreven. In de aarde. God wil dat wij allemaal hemelburgers zijn.


In de aarde geschreven

Wie de bron van het levende water, de HEERE, verlaat, wordt in de aarde geschreven.

Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de HEERE, verlaten. (Jer. 17:13b, HSV)

Deze aarde is vervloekt met alles wat daarop leeft. Dit komt door de zondeval. Iedereen die op deze aarde geboren wordt is, door de keuze van Adam, aangesloten op de dood.

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. (Gen. 3:17, HSV)

Elke naam die in de aarde wordt geschreven hoort bij de aarde. Afgesneden van de bron van het leven. Dit is een eigen keuze. Maar er is hoop! We kunnen namelijk weer opnieuw aangesloten worden op de bron van het leven. Maar hoe?

Wat zou Jezus geschreven hebben in de aarde als we de tekst hierboven ernaast leggen?

En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. (Joh. 8:6-9, HSV)


Uit de dood overgaan in het leven

Wat staat hier nu precies? Hoe kunnen we van de dood overgaan in het leven? Jezus zegt: Iedereen die Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Joh. 5:24, HSV)

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)

Jezus, het levende Woord. In Zijn Woord is leven en licht.

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. (Joh. 1:4, HSV)

Dood betekent duisternis. Als er iemand sterft gaat iedereen in het zwart gekleed. Jezus bekleed iedereen die Hem volgt met 'witte klederen'. Licht. Leven.


Sterven aan jezelf

Een tarwekorrel moet eerst sterven voordat deze een plant kan worden. Als we sterven aan onszelf, dan zullen we een nieuw leven krijgen en kunnen komen waar Jezus is. Dat betekent dat we al het leven dat met de aarde is verbonden, zullen haten.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. (Joh. 12:24-26, HSV)


Hemelburgers

Als we Jezus verwachten en geloven dat Hij voor onze zonden gestorven is. En dat Hij leeft dán zijn wij hemelburgers.

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Fil. 3:20-21, HSV)

Iemand die naar het vlees wandelt heeft een aardse manier van denken. Deze weg leidt tot de eeuwige dood. Iemand die naar de Geest wandelt heeft een geestelijke manier van denken. Hij/ zij is aangesloten op Gods Geest.

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. (Rom. 8:1-2, HSV)


Ik bewoon een andere wereld

Dit lied werd pas gezongen in onze gemeente. Het schoot me te binnen bij dit onderwerp.

'k Bewoon een and're wereld,
daar is geen zielsangst meer,
want in mijn diepe droefheid,
ontmoette mij de Heer!
Mijn ziel is eind'lijk vrijgemaakt,
der zondebanden zijn geslaakt,
en 'k leef voor mij zelf niet meer!


KOOR:
Dit is het leven,
dat ons Jezus geeft.
Dit is 't eeuwig leven,
waar 't ik geen plaats meer heeft.


Die wereld kent geen wanhoop,
geen kommer meer of smart:
geen angst of bange zorgen,
beknellen meer het hart!
Ja, alles is mij 't zelfde nu,
ik ben gestorven, Heer, met U,
en leef nu voor and'ren weer.

Ik heb de prijs berekend
van het apostel zijn;
voor and'ren in de dood gaan,
'k begreep, dat was 't geheim.
Wenst gij te vinden deze kracht,
die zielen redt uit satans macht?
Ga dan naar Golgotha!


Des Heilands liefde dringt ons,
om met Zijn tederheid
het arme hart te winnen,
dat in de zonde lijdt.
Op Zijn bevel gaan wij verheugd;
Zijn wil te doen is hemelvreugd,
en altijd verhoort Hij ons.

(Joh. de Heer 20)


Leid mij op de eeuwige weg

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg en leid mij op de eeuwige weg. (Ps. 139:23-24, HSV)


Volg ook bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Jouw/ uw reactie is heel erg welkom! Bedankt!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
6 maanden geleden

Wat een mooi lied is dat. Het past er helemaal bij :-)

Ilona
6 maanden geleden

Nog bedankt voor je reactie! Bemoedigend!

Maak jouw eigen website met JouwWeb