De wilde olijf

Gepubliceerd op 19 juni 2022 om 12:53

Daar zat hij dan. Een kleine rijke hoofdtollenaar. In een wilde olijfboom om Jezus te kunnen zien. Waarom juist de wilde olijfboom? Jezus sprak hem aan.  Weet jij/u wat de naam Zacheüs betekent? Petrus kreeg een visioen over dat alle mensen gelijk zijn voor God.


De wilde olijfboom

De wilde olijf. Dit is een grote boom of struik die afkomstig is van de Middelandse Zee. Het is één van de bomen, die het beste bestand is tegen droogte. Deze boom staat allereerst symbool voor de niet-Joden (heidenen).

Het volgende bevel kreeg Cornelius als antwoord op zijn gebed en vasten, vier dagen vóórdat Petrus een visioen kreeg over een wit laken met onreine dieren.

Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt; deze is te gast in het huis van Simon, de leerlooier, bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken.

Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toe gestuurd, en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is.

En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig.

Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen. (Han. 10:32-35, HSV)

Hierboven lezen we dus dat Gods volk (ongeacht zijn/ haar afkomst) bestaat uit iedereen die Hem vreest en gerechtigheid doet.


Een groot wit laken

En hij zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. (Han. 10:28, HSV)

Petrus kreeg dit visioen:

En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur, en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden! En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. (Han. 10:9-16, HSV)

Tot drie keer toe zei God dit tegen Petrus. Vier dagen daarvoor kreeg Cornelius (een hoofdman) dit te horen als antwoord op zijn vasten en gebed.

En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast, en op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. (Han. 10:30-31, HSV)


De natuurlijke olijfboom

De natuurlijke olijfboom staat symbool voor het volk Israël dat Jezus heeft afgewezen als hun Redder en Verlosser. Hun afwijzing betekent verzoening voor de hele wereld. Door Jezus offer is het nu voor iedereen mogelijk om aangenomen te worden.

Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? (Rom. 11:15, HSV)

Is het voor de natuurlijke takken (Israëllieten) dan niet meer mogelijk om te geloven? Jawel. De bijbel zegt ons dat de natuurlijke takken opnieuw geënt kunnen worden op hun eigen natuurlijk (tamme) olijfboom.

En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. (Rom. 11:23-24, HSV)

Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. (2 Kor. 3:14-16, HSV)

Dit zal gebeuren door bekering. Als zij Jezus aannemen als hun Redder en Verlosser.


Zacheüs

De naam Zacheüs betekent rein, rechtvaardig, onschuldig.

Daar zat hij dan, in die wilde olijfboom. De boom die symbool staat voor de heidenen. De niet-Joden. Zacheüs werd juist daaruit geroepen als symbool voor de hele wereld. Hij werd geroepen door Jezus, terwijl hij een zondaar was. Hij, een hoofdtollenaar. Hij stond boven een heleboel andere tollenaren. Een tollenaar stond erom bekend teveel geld te innen van de mensen. 

Nadat hij in Jezus geloofde gaf hij de helft van zijn goederen aan de armen en gaf vierdubbel terug aan iemand die hij zou hebben afgeperst.

En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was.

En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.

En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.

Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. (Luk. 19:2-10, HSV)

Hij besefte dat hij een zondaar was. Jezus wist dat en riep hem. Zo roept Hij ook jou/ u en mij als wij beseffen dat wij zondaren zijn die gerechtvaardigd kunnen worden door Jezus. Door Zijn offer.

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. (Han. 13:38-39, HSV)


Jezus kwam om zalig te maken wat verloren is

Zacheüs begreep het. Jezus is gekomen om de verlorenen te zoeken en zalig te maken. Het is aan ons of wij gevonden willen worden door Hem. Dat begint met de erkenning van 'het verloren zijn'. Het belijden van onze zonden.

Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. (Matt. 18:11, HSV)

Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. (Ezech. 34:16, HSV)

Jezus vertelde deze gelijkenis over Zichzelf als de Opperherder. Hij laat zien hoe blij Hij is als Hij een verloren schaap teruggevonden heeft. Dit als symbool voor Zijn blijdschap over een zondaar, die zich bekeert tot God.

Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?

En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen:

Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. (Luk. 15:4-7, HSV)

Wat een geweldig vooruitzicht voor diegene die zich laat weiden door Jezus!

En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. (1 Petr. 5:4, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
een jaar geleden

Nou, het feit dat ik reageer Ilona betekent dat ik van je manier van schrijven houd. En van het onderwerp.

Mooie tekst waarmee je je blog afsluit. O en ik geef je een leuke link over de soort boom van Zacchaeus.

Ilona
een jaar geleden

Dankjewel Aritha! Fijn dat het je aanspreekt. Ik ben wel erg benieuwd naar de link over boom van Zacheüs?

Maak jouw eigen website met JouwWeb