Tijd

Gepubliceerd op 17 juni 2022 om 17:00

De tijd is begonnen met deze schepping. Met het licht kwam ook de tijd op deze aarde. God is eeuwig. Wat betekent dat? Waarvoor is de tijd bedoeld? Met het einde van deze schepping, houdt de tijd op te bestaan. Het staat er allemaal.


Tijd

Tijd. Het klinkt voor ons zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. God is eeuwig. Hij kent geen tijd. De tijd is geschapen voor ons.

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! (Gen. 1:14, HSV)

Hier lezen we dus dat de tijd is begonnen met de schepping van het licht. Waarvoor is de tijd bedoeld? Hier staat dat de lichten (zon, maan en sterren) er zijn om vaste tijden, dagen en jaren aan te geven. Zo weten we dus hoe laat het is en in welke tijd wij leven op de tijdslijn van deze schepping.


De eerste dag

Toen het nacht was geweest, begon de eerste dag. De eerste tijdsaanduiding voor deze schepping.

En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. (Gen. 1:5, HSV)

De nacht voor die eerste dag was niet een nacht zoals wij die kennen. We weten niet hoelang die nacht heeft geduurd. Het geeft een periode van duisternis aan, die op de aarde was. De schepping bestond langer dan de tijd. De tijd begon op de eerste dag. Dat is zoals ik het nu lees.

Denk er maar eens over na en geef gerust jouw/ uw reactie onderaan dit blog. Ik ben heel benieuwd.


Eeuwigheid

Eeuwig betekent volgens het woordenboek: Niet aan tijd gebonden, altijd voortdurend, tijdloos. God was er altijd al en houdt nooit op te bestaan. Hij is de eeuwige God, de HEERE.

De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. (Jes. 40:28b, HSV)

In de Hebreeuwse grondtekst staat er voor HEERE (vijf hoofdletters) JHWH. Dat betekent: Ik zal zijn, Die Ik zijn zal.


De tijd houdt op te bestaan

Ja, nu ik dit alles aan het onderzoeken ben, lees ik onderstaande tekst ook veel duidelijker. De Engel zwoer dat er geen tijd meer zou zijn. De tijd houdt dus op te bestaan. Waarom?

En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn hand op naar de hemel, en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. (Openb. 10:5-6, HSV)

Omdat deze schepping voorbij gaat. God zal een nieuwe hemel en aarde scheppen.

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. (Jes. 65:17b, HSV)


De vorige dingen

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. (Jes. 65:17b, HSV)

In bovenstaande tekst lezen we ook dat op die nieuwe hemel en aarde niet meer aan de vorige dingen gedacht zal worden. God is een God die in tijd vooruit kijkt. Doordat de duivel het hier voor het zeggen heeft op aarde, is hij diegene die constant bezig is met het verleden.


Het hier en nu - tijdloosheid

Hij klaagt ons aan en hij biedt zelf weer een oplossing van meditatie om weer in 'het hier en nu' te komen. Daarmee wil hij gedachten stilzetten/ uitschakelen. Dat is het doel van Mindfulness. Zo kan diegene, die door zijn web gevangen wordt, ook geen zaken meer bedenken die van God komen. En... daardoor ook niet meer tót God komen. Er ontstaat grote leegheid. Zelf gerichtheid. Het lijkt eerst allemaal zo mooi, maar het is echte duisternis. Een slechte imitatie door satan van Gods eeuwigheid. Tijdloosheid met een grote leegte.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Kol. 1:1-3, HSV)

God wil niet dat we onze gedachten stilzetten, maar Hij wil ons nieuw maken zodat we een nieuwe manier van denken gaan ontwikkelen onder leiding van Zijn Geest.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Rom. 12:2, NBG)


Volheid

In Jezus woont al de volheid. Volheid. Dus geen leegheid. Het staat lijnrecht tegenover elkaar. Jezelf leegmaken is onmogelijk bij God!! Demonen wegsturen in de Naam van Jezus! Dát is wat we moeten doen, staat er.

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. (Kol. 1:19-20, HSV)

Terug naar de tijd... God heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf. Dat is Zijn verlangen. Dat dát onze wens is. Met als doel dat we in Christus (doden en levenden) als de tijd vol is!! Weer bijeen gebracht worden door Hem!

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,

om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. (Ef. 1:5-10, HSV)


Gebed

Hemelse Vader, ik kom tot U. Wilt u mij veranderen door Uw Geest? Zodat ik ook eeuwig leven heb in U. U bent een eeuwige God. U komt alle lof, eer en aanbidding toe in alle eeuwigheid. Ik geloof dat Uw Zoon Jezus ook voor mij gestorven is en weer is opgestaan. En dat ik alléén door Hem tot de Vader kan komen. Ik wil mijn hart opendoen voor Jezus, zodat Hij kan binnenkomen. Zo kan ik mijn tijd ook aan U geven. Eeuwige tijd. DankUwel. In Jezus Naam. Amen!«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
een jaar geleden

Dank je wel Ilona. Mooie studie weer. Een vraag: er zal niet meer aan de vorige dingen gedacht worden. Zal er dan geen herinnering meer zijn aan de tijd voor onze dood?

Ilona
een jaar geleden

Aritha: Als dat wel zo zijn, dan zou dat ingaan tegen het feit dat er geen pijn en geen tranen meer zijn. De gedachte daaraan hoort dan bij het verleden. Toch..? Bijzonder hè? Dank voor je reactie! Gezegende dag! Ilona