Gekend zijn - God kennen

Gepubliceerd op 6 juli 2022 om 14:19

Zelfs de haren van ons hoofd zijn geteld. Onze hemelse Vader kent ons. En straks zullen wij kennen zoals we door Hem gekend zijn. Wat een geweldige tekst is dat! Dat we door Hem gekend zijn! Hij weet alles van ons! Hoeveel weten wij van Hem?


Dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. (1 Kor. 13:12, HSV)


Ik ken de mijnen

Hij kent ons en er staat dat wij Hem kennen. Hoe weten we zeker dat we Hem kennen?

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend… (Joh. 10:14, HSV)

Hij weet zelfs hoeveel haren we op ons hoofd hebben. Wij hebben er zelf geen idee van hoeveel dat er zijn toch? Het is toch niet te bevatten hoe groot God is dat Hij alle haren heeft geteld van elke ziel die Hem liefheeft?

En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. (Matt. 10:30, HSV)


HEERE, U doorgrondt en kent mij

Dit kennen, dat Hij ons zo goed kent, is ons te wonderlijk. We kunnen dat niet bevatten.

HEERE, U doorgrondt en kent mij.
Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
U begrijpt van verre mijn gedachten.
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.
U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.
Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.

(Ps. 139:1-6, HSV)


Ik word door de Mijnen gekend

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend… (Joh. 10:14, HSV)

Als we Jezus aannemen als onze Redder en Verlosser en daarmee erkennen dat Hij voor ons aan het kruis is gestorven en al onze zonden op Zich heeft genomen, dan worden wij deelgenoot van het geheimenis. Dan pas wordt de bedekking weggenomen en kunnen wij Hem leren kennen. Dan wordt het geheimenis openbaar.

...namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. (Kol. 1:26-27, HSV)

Zoals Jezus heilig is, zijn ook diegenen die Hem dienen, heiligen. Aan Zijn heiligen heeft God bekendgemaakt wat de rijkdom is van de heerlijkheid. De hoop op het eeuwige leven. Christus woont onder de heiligen in Hem.


Nu we God kennen, door God gekend zijn

Nu we God kennen en zoveel te meer weten dat we door God gekend zijn.. hoe kunnen we dan weer terug gaan naar ons oude leven, die gebaseerd is op zwakke en arme grondbeginselen?

 ...en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen... (Gal. 4:9, HSV)

Is het niet geweldig om VASTE GROND onder onze voeten te hebben?

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebr. 11:1, HSV)

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft(Matt. 7:24, HSV)


Straks zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht

Maar dan nog.. ook als we Jezus hebben aangenomen, kunnen wij Hem nog niet volledig kennen. Hij maakt ons veel bekend, maar volledig zullen Hem pas straks kennen. Als wij Hem zien in al Zijn heerlijkheid.

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. (1 Kor. 13:12, HSV)

Als Jezus terugkomt om Zijn gemeente/ Bruid op te halen, dan zal iedereen Hem ook zien. Ook diegenen die Hem niet hebben willen leren kennen. De bedekking zal dan worden weggenomen.

En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. (Jes. 25:7, HSV)

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. (Openb. 1:7, HSV)


We kunnen Hem nu al leren kennen

Als we Jezus nog niet kennen, dan is het tijd om daar verandering in aan te brengen. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Waarom zouden we nog langer aangesloten blijven op deze aarde, die ten dode is opgeschreven?

Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. (1 Joh. 5:20, HSV)

Nogmaals God kent diegenen die van Hem zijn en zij kennen Hem!

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend… (Joh. 10:14, HSV)

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. (Joh. 10:27, HSV)


Gebed

Hemelse Vader

Ik geloof dat Uw Zoon Jezus ook voor mijn zonden gestorven is en dat Hij leeft!

Ik geloof dat Uw Zoon Jezus  terugkomt om Zijn gemeente te halen.

Ik wil daar ook heel graag bij zijn!

Daarom breng ik al mijn zonden bij U.

Wilt U ze vergeven?

Wilt U mij helpen door Uw Geest dat mijn

leven alléén op U gericht zal zijn?

En dat ik alléén Uw stem zal horen?

Wilt U mij helemaal vrij maken van alles wat mij vasthoudt op aarde.

DankUwel! In Jezus Naam. Amen!«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.