Onveranderlijk

Gepubliceerd op 3 juli 2022 om 17:37

Wat is het geweldig als ons leven is gebouwd op een fundament dat onveranderlijk is. Wat betekent onveranderlijk? De regels in deze wereld zijn zo veranderlijk als de wind. Hoe kan dat? Wie heeft hier de macht?


Onveranderlijk

Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie; U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. (Ps. 119:89-90, HSV)

Wat betekent onveranderlijk? Het woordenboek heeft nog de volgende synoniemen: bestendig, constant, gelijkmatig, geregeld, onherroepelijk, onveranderbaar, onverwisselbaar, onwankelbaar, onwrikbaar, steevast, vast.

Deze woorden hebben dus betrekking op God en Zijn koninkrijk! Er staat geschreven dat Zijn Woord vast staat in de hemel en dat Hij de aarde heeft gegrondvest zodat zij blijft staan. Dat zijn vaste gegevens. Dit is onveranderlijk.


Een vast fundament

Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. (2 Tim. 2:19, HSV)

Ook dit is een vast fundament. Als we Gods zegel hebben, dan horen niet meer bij het koninkrijk op deze aarde, maar zijn we aangesloten op een onwankelbaar Koninkrijk. Dit nu nog een onzichtbaar koninkrijk. Dat koninkrijk zal straks al deze aardse koninkrijken wegvagen. Laten we dus goed kijken waar we ons op aansluiten. Op iets wat vergaat of op iets wat blijvend is!

En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. (Openb. 7:2-3, HSV)

De Heere kent wie van Hem zijn! Zij zijn verzegeld! Hun ziel is beschermd. Hun naam staat geschreven in het boek des levens.


Een onwankelbaar koninkrijk

Vanaf het moment dat Jezus aan het kruis de satan heeft overwonnen heeft Hij Zijn Koninkrijk geestelijk al gebouwd. Al Zijn kinderen werken mee aan de bouw van dit Koninkrijk. Dit Koninkrijk bestaat uit zielen, die Zijn volbrachte offer hebben aangenomen. Zij erkennen Jezus als hun Verlosser en Heer. Zij zijn overgegaan van de dood in het eeuwige leven. Jezus is hun Koning! De Koning van hun hart.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. (Jes. 9:5-6, HSV)

Dit Koninkrijk is eeuwig en onwankelbaar!

Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie. (Dan. 4:3, HSV)


Veranderlijk

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. (Matt. 4:8-9, HSV)

Hierboven lezen we duidelijk van wie de koninkrijken van deze aarde nu op dit moment zijn. Zoals de duivel Jezus verleidde, zo verleidt hij ook de rest van de mensen die op de aarde wonen. Er is een geestelijke strijd gaande tussen het Koninkrijk van God en de koninkrijken van de duivel. Wie wint?

Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt er aarde tegen op en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn god maakt. (Hab. 1:10-11, HSV)

Oh de duivel lacht in zijn vuistje. Al die koningen van deze aarde heeft hij in zijn macht. Zij zijn hem een bespotting. De duivel neemt de hele aarde in en we zien nu in onze tijd dat alle koningen al hun soevereine macht hebben ingeleverd bij het beest, dat zijn macht heeft gekregen van de draak, de duivel. Daarom worden er plannen gemaakt en worden ze weer ingetrokken. Satan is zo veranderlijk als de wind. Dat lezen we toch ook hierboven? Hij verandert en hij trekt weer verder. Hij maakt van zijn kracht zijn god.

En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. (Openb. 17:12-13, HSV)

We weten niet hoeveel één uur in Gods ogen is, maar het zal dus maar een zeer korte tijd zijn. En wie gaat er winnen?


De overwinnaars van het beest

Dan lezen we verder.. die koningen, die hun macht hebben overgedragen aan het beest (wat maar kort zal duren) zullen oorlog voeren tegen het Lam! MAAR... het Lam zal hen overwinnen EN ZIJ DIE SAMEN MET HEM ZIJN, geroepen, uitverkorenen en gelovigen! Van deze laatste groep hoort dus iedereen bij het eeuwige Koninkrijk dat NIET van deze wereld is!

Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. (Openb. 17:14, HSV)

Dus als we nog horen bij de koninkrijken van deze aarde, laten we daar dan gauw vertrekken! Die houden geen stand. Duidelijk toch? Als jij/ u niet weet hoe ontsnapping mogelijk is, lees dan even terug bij het kopje 'een onwankelbaar koninkrijk'!

Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. (Dan. 7:27, HSV)

En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. (Openb. 15:2, HSV)


Koningen en priesters

Alle heerschappij en macht van alle koninkrijken van deze aarde zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de ALLERHOOGSTE. Zij zullen dán de koningen en priesters zijn op deze aarde met Jezus als hun Koning! Nu zijn zij dit geestelijk al. Ook hebben zij geestelijk al veel macht ontvangen. Dat is een volgend onderwerp. Er is nog zoveel te bestuderen!!

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.

En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht,maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. (Openb. 20:4-6, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
een jaar geleden

Zulke mooie plaatjes heb je erbij gezocht. Het is een goede Bijbelstudie. Ik denk dat je zelf ook veel leert als je hiermee bezig bent.

Yvonne
een jaar geleden

Dank je wel Ilona. Het is zo troostvol o. Te weten dat God onwankelbaar en betrouwbaar is. Op dát fundament mogen wij vertrouwen en bouwen! Het geeft rust in deze onrustige tijd...

Maak jouw eigen website met JouwWeb